Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Бага ангийн сурагчдын унших чадварыг хөгжүүлэх арга зүйн сургалтын цахим модуль, контент боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх саналыг ирүүлэхийг урьсан. 2021 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр дараахь байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон. 

 


 

Оролцогчийн нэр

Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан

шалтгаан

1

“Марчаахай” ХХК

Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр дарга, гишүүдээс өгсөн нэгдсэн үнэлгээний дундаж оноогоор зөвлөх үйлчилгээний хураангуй жагсаалтын хоёрдугаарт шалгарсан.

2

“Номадик Контент” ХХК

Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр дарга, гишүүдээс өгсөн нэгдсэн үнэлгээний дундаж оноогоор зөвлөх үйлчилгээний хураангуй жагсаалтын гуравдугаарт шалгарсан.

3

“Монсудар паблишн” ХХК

Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр дарга, гишүүдээс өгсөн нэгдсэн үнэлгээний дундаж оноогоор зөвлөх үйлчилгээний хураангуй жагсаалтын дөрөвдүгээрт шалгарсан.

4

“Намуунзэт” ТББ

Үнэлгээний хорооны дүгнэлтээр дарга, гишүүдээс өгсөн нэгдсэн үнэлгээний дундаж оноогоор зөвлөх үйлчилгээний хураангуй жагсаалтын нэгдүгээрт шалгарсан. Техникийн болон санхүүгийн нэгтгэсэн саналыг үндэслэн гэрээний хэлэлцээрийн дүнд талууд зөвшилцөлд хүрсэн. Гэрээний үнэ 99,102,500 (Ерэн есөн сая нэг зуун хоёр мянга таван зуун) төгрөг.