ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2016-2020 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2016-2020 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Үзүүлэлт

2016

2017

2018

2019

2020

Байгууллага

61

60

59

62

68

Ажиллагчид

3 502.0

4 534.0

4 277.0

4 254.0

6 926.0

     Эмэгтэй

1 701.0

2 430.0

2 240.0

2 126.0

3 973.0

Салбарын нийт зардал, сая төгрөг

42 173.4

47 554.5

49 393.6

39 415.3

50 768.3

    Техникийн ШУ

5 436.3

6 896.4

7 352.7

7 433.9

16 881.3

    Байгалийн ШУ

12 965.9

14 524.9

14 770.1

9 019.5

10 558.3

    ХАА-н ШУ

5 976.1

6 459.0

7 107.9

4 708.5

5 316.6

    Анагаах ухааны ШУ

5 196.6

6 985.6

3 632.2

1 558.4

4 695.9

    Нийгмийн ШУ

11 140.8

11 100.6

11 556.5

6 645.2

11 042.9

Хүмүүнлэг болон урлагийн шинжлэх ухаан*

1 457.7

1 588.0

4 974.2

10 049.8

2 273.2

  • ХАА - Хөдөө аж ахуй
  • ШУ- Шинжлэх ухаан
  • *ШУТ-ийн салбарын захиргааны болон албан ёсны статистикийн мэдээний маягт, аргачлал 2020 онд шинэчлэгдэн батлагдсан. ШУ-ны салбарын 6 ангилалыг дагаж мөрдөж эхэлсэн.

ҮНДСЭН БА ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛТОЙ АЖИЛЛАГЧИД, оны эцэст

           

Үзүүлэлт

2016

2017

2018

2019

2020

Үндсэн ажиллагчид

2 211

3 482

3 246

3 352

6 109

     Үүнээс: Эмэгтэй

1 132

1 932

1 565

1 700

3 573

Шинжлэх ухааны доктор

77

130

109

136

153

Боловсролын доктор

432

797

706

657

1 697

Академич

32

46

56

38

64

Профессор

77

221

157

136

369

Дэд профессор

74

239

187

166

564

 

УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН СУДАЛГАА, ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Судалгааны ажлын төрөл*

2016

2017

2018

2019

2020

УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН СУДАЛГАА ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ* - бүгд

319

276

320

309

353

Суурь судалгааны ажил*

160

94

131

94

265

Хэрэглээний судалгааны ажил *

159

169

189

215

78

Туршилт, хөгжүүлэлтийн ажил*

-

13

-

-

10

 

  • *ШУТ-ийн салбарын захиргааны болон албан ёсны статистикийн мэдээний маягт, аргачлал 2020 онд шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор үзүүлэлтүүд шинэчлэгдсэн.