Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны нэмэлт өөрчлөлт орсон худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

A- A A+
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны нэмэлт өөрчлөлт орсон худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
[embeddoc url="https://www.meds.gov.mn/wp-content/uploads/2020/11/Тод-ХАА-төлөвлөгөө_compressed-1-10.pdf"] [embeddoc url="https://www.meds.gov.mn/wp-content/uploads/2020/11/Тод-ХАА-төлөвлөгөө_compressed-11-20.pdf"]