Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхийг хязгаарласан этгээдийн жагсаалт

A- A A+
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхийг хязгаарласан этгээдийн жагсаалт

РЕГИСТРИЙН ДУГААР

ОРОЛЦОГЧИЙН НЭР

БҮРТГЭСЭН ОГНОО

ГАРГАСАН ЗӨРЧИЛ

ДУУСАХ ОГНОО

ЭРХ СЭРГЭСЭН ЭСЭХ

ҮНДЭСЛЭЛ

5132029

Бумконстракшн ХХК

8/7/2013

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2016

Сэргэсэн

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

5730163

Ай Эм тек ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

5/1/2019

Сэргэсэн

Үйлдвэрлэгчийн зөвшөөрлийг хуурамчаар үйлдсэн

5835054

Нийслэл өргөө хөөс ХХК

#######

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй

5930367

Амарсанаа групп ХХК

#######

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Гэрээний үүргээ зөрчсөн

5133025

ГЭСАК ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

ХАА-ны улсын байцаагчийн 2019.10.16-ны өдрийн УБ/21 дүгнэлт

3490629

Баянбалбар ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/15 дүгнэлт

4490568

Футурвижн ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/16 дүгнэлт

5489288

Ай Си Би Си ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/14 дүгнэлт

4369262

Төгсцас ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/20 дүгнэлт

5251141

Бумбатхоолой ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/18 дүгнэлт

5044251

Интерном ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/17 дүгнэлт

5689325

Эврест ланд групп ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/23 дүгнэлт

4489845

Миланд агро ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/22 дүгнэлт

5574226

Аминхүү констракшн ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.10.16 өдрийн УБ/24 дүгнэлт

2800438

Жиди ХХК

#######

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/42 дүгнэлт

2078414

Меговатт ХХК

#######

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/46 дүгнэлт

5463254

Хангайн хятруун ХХК

#######

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/47 дүгнэлт

5413451

Ханлиг-Илч ХХК

#######

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.12.04 өдрийн УБ/50 дүгнэлт

2843021

Гэрэлтөсөл ХХК

1/8/2020

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

1/8/2023

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2019.12.25-ний өдрийн 6-1/8456 дугаар дүгнэлт

2049023

Тэрхийн ундраа ХХК

2/6/2020

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

2/6/2023

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.01.31-ний өдрийн УБ/3 дугаар дүгнэлт

2791617

Монголдайвин ХХК

2/6/2020

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

2/6/2023

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.01.31-ний өдрийн УБ/4 дугаар дүгнэлт

5872804

Мөлүүхээр ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.06.11-ний өдрийн УБ/08 дугаар дүгнэлт.

5362156

Тэгш өргөө ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.06.11-ний өдрийн УБ/07 дугаар дүгнэлт.

5196604

Кристалхилл капитал ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.07.08-ны өдрийн УБ/11 дүгээр дүгнэлт.

5678854

Бүрд-Уул ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.07.08-ний өдрийн УБ/10 дугаар дүгнэлт

5132347

Аяга-Уул ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.09.18-ны өдрийн УБ/20 дугаар дүгнэлт

5323584

Баттод ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.09.18-ны өдрийн УБ/21 дугаар дүгнэлт

5197023

Экотогтол ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.09.18-ны өдрийн УБ/22 дугаар дүгнэлт

5977568

Метро консалтинг ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын ахлах байцаагчийн 2020.09.21-ний өдрийн УБ/24 дүгээр дүгнэлт

5777844

Ди Ди Эм Эс глобал ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.09.24-ний өдрийн УБ/27 дугаар дүгнэлт

5391032

Дээвэрконстракшн ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.10.23-ны өдрийн УБ/34 дугаар дүгнэлт

5916569

эс жи эм ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.10.23-ны өдрийн УБ/35 дугаар дүгнэлт

6158714

Мөнх цаст жаргалант ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2020.10.23-ны өдрийн УБ/32 дугаар дүгнэлт

6058159

Ар дэн ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

6258913

Монгол үндэсний бүтээгдэхүүн ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

5770386

Тото-Эрчим ХХК

#######

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

14.1.4.сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон;

5509599

Очирбулнай ХХК

#######

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

14.1.4.сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон;

6045782

Тэмүүл хөгжил ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

5750148

ЭСПМ интернэйшнл ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

5677238

ЭТСББ ХХК

#######

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

14.1.4.сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон;

2713268

Энержистандарт ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

5544262

Эм Эн Ар Эн ХХК

#######

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

14.1.4.сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон;

5093589

Хан-Аттрибут ХХК

#######

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ны өдрийн УБ/22 дугаар дүгнэлт Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.10-ны 40 дүгээр дүгнэлт

5558174

Секьюрити солюшн сервис консалтинг ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

6245102

Арга билэг инженеринг ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

2811065

Хустайнхишиг ХХК

#######

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.4 болон 14.1.6 дахь заалтуудад заасан нөхцөл үүссэн болохыг улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

14.1.4.сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон;

5764947

Бууралтрейд ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

2068974

Монхурд ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

2032872

Харчонот ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

5348412

Монгол Алтайн Барагшун ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргэсэн

илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг энэ хуулийн 521.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

3856291

Хустайншил ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/09 дүгээр дүгнэлт

5465931

Тодбаярт ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/23 дугаар дүгнэлт

2625962

Метро-Экспресс ХХК

4/6/2022

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/44 дүгээр дүгнэлт

5474167

Голденпрогресс ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/46 дүгээр дүгнэлт

5695457

Төгс шийдэл хийц ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/43 дугаар дүгнэлт

5243726

Ихэртүрүү ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/38 дугаар дүгнэлт

5486572

Чингисийн отог ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/27 дугаар дүгнэлт

5222907

Мета менежмент ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/25 дугаар дүгнэлт

5158222

Сэрвэн-Овоот ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/30 дугаар дүгнэлт

5773563

Скайтауэр констракшн ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 01 дүгээр дүгнэлт

5219272

Сүм их бүрд ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 02 дугаар дүгнэлт

2079941

Батсээр ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 03 дугаар дүгнэлт

4274261

Ноён өндөр уул ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 05 дугаар дүгнэлт

5186129

Энигмаконстракшн ХХК

8/7/2023

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 07 дугаар дүгнэлт

6379702

МААГ ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 08 дугаар дүгнэлт

3550532

Гүнчимэгтэй ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 09 дүгээр дүгнэлт

6315763

Найрамдал оргил ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 13 дугаар дүгнэлт

5424968

Чингисийн төгөл ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 15 дугаар дүгнэлт

5741408

Женералреажент ХХК

8/7/2023

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

8/7/2026

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны 16 дугаар дүгнэлт

6216498

Эй уан констракшн дизайн ХХК

4/6/2022

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

4/6/2025

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2021.10.11-ний УБ/26 дугаар дүгнэлт

2661187

Нур-Едил ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 дугаартай дүгнэлт

4409469

Эрдэнэс Есөн Эрдэнэ ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.06.12-ны өдрийн 11 дугаартай дүгнэлт

5991781

Констант констракшн ХХК

#######

Мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 21 дүгээр дүгнэлт

4405102

Хүрээт нуруу ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 30 дугаар дүгнэлт

2044161

Нийслэл-Өргөө ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 31 дүгээр дүгнэлт

5007577

Ганзосон констракшн ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 32 дугаар дүгнэлт

2744988

Зүрконстракшн ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 34 дүгээр дүгнэлт

5012511

Си Эйч Си ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 34 дүгээр дүгнэлт

5717191

Си Би Ай аутсорс ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 35 дугаар дүгнэлт

4061721

Тулгатбагана ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.10-ны 39 дүгээр дүгнэлт

2095742

Үүрэгтрейд ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 43 дугаар дүгнэлт

6075649

Изи пэй ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.12-ны 44 дүгээр дүгнэлт

2591987

Арцсуврага ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 48 дүгээр дүгнэлт

5160901

Пи Си Эф ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт

2731606

Увт-Инвест ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 50 дугаар дүгнэлт

5376157

Харүжин ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.06-ны 52 дугаар дүгнэлт

2051966

ЭПО ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 56 дугаар дүгнэлт

5291143

Энгийн бүтээмж ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 58 дугаар дүгнэлт

2803372

Өлзийхутагийн наран ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 59 дүгээр дүгнэлт

2624451

Ордхарш ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 60 дугаар дүгнэлт

5870879

Соёмбот оргил ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 64 дүгээр дүгнэлт

4395573

Бидэртманхан ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 66 дугаар дүгнэлт

5960177

Инвестмент трейд энд финанс корпорэйшн ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.13-ны 67 дугаар дүгнэлт

6240674

Сүж ундрага ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 68 дугаар дүгнэлт

5055229

Оргил таун констракшн ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 69 дүгээр дүгнэлт

4391454

Эрдэнэтконстрактив ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 70 дугаар дүгнэлт

2023326

Ундрам-Оюу ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 74 дүгээр дүгнэлт

5438225

Үнэтхөрөнгө ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 77 дугаар дүгнэлт

3318206

Барга хайрхан ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.16-ны 78 дугаар дүгнэлт

5654246

Юнайтед мерес машинери ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 79 дүгээр дүгнэлт

5885531

Аркосис ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 80 дугаар дүгнэлт

3567982

Богд бриллиант ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 81 дүгээр дүгнэлт

5614813

Баясгалант-Охь ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 83 дугаар дүгнэлт

5363853

Тэнүүнхас сар ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 84 дүгээр дүгнэлт

4387279

Артэрэгч ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 85 дугаар дүгнэлт

5226058

Оллмастерс ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 86 дугаар дүгнэлт

5751543

Цэлмэг-Ази ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 88 дугаар дүгнэлт

5407974

Лха-Амир ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 89 дүгээр дүгнэлт

5342171

СБГС ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 90 дүгээр дүгнэлт

6315917

Ти Эм Ти моторс ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 91 дүгээр дүгнэлт

5470226

Органиксолюшнс монголия ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 93 дугаар дүгнэлт

5173779

Тералинк ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 94 дүгээр дүгнэлт

5707749

Люкс групп ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 95 дугаар дүгнэлт

5742366

Номунзаяа ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 96 дугаар дүгнэлт

5225418

Голландбайшин ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 97 дугаар дүгнэлт

5562228

Баянмогод ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 92 дугаар дүгнэлт

6106463

Жанцан ЗЭМО ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.18-ны 98 дугаар дүгнэлт

5583705

Ай Ди Си проперти ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 100 дугаар дүгнэлт

5182972

Хансуунзам ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 102 дугаар дүгнэлт

5239397

Чайна гео инженеринг корпораци ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй, мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасан

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 103 дугаар дүгнэлт

5201209

Юу Би Жи ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 104 дүгээр дүгнэлт

5585511

Улаанбаатар ариутгал ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 105 дугаар дүгнэлт

5102987

Хунтхайрхан ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.19-ний 106 дугаар дүгнэлт

5337372

Назупроперти ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 110 дугаар дүгнэлт

5667305

Динатос ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 113 дугаар дүгнэлт

2603756

Хашхан ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 114 дүгээр дүгнэлт

4371801

Агардүнз ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 118 дугаар дүгнэлт

5209439

Эталонхэмжүүр ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 119 дүгээр дүгнэлт

5634156

Тамгаттайж констракшн ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 122 дугаар дүгнэлт

5476046

Лэдсити ХХК

#######

Гэрээний үүрэг биелүүлээгүй

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 123 дугаар дүгнэлт

2661209

Мурап ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 127 дугаар дүгнэлт

6650538

Урбан брэнд ХХК

#######

Илт худал мэдээлэл бүхий тендер ирүүлснийг эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон

#######

Сэргээгүй

Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 2023.10.20-ны 128 дугаар дүгнэлт