Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ зохион байгуулах удирдамж, арга зүй батлах, үнэлгээ зохион байгууллах тухай дугаар А/56

A- A A+
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ зохион байгуулах удирдамж, арга зүй батлах, үнэлгээ зохион байгууллах тухай дугаар А/56