2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

A- A A+
2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

 • Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг сайжруулж хамран сургалтыг нэмэгдүүлэн 92 хувьд хүргэв.
 • Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын цогц үнэлгээ хийв.
 • Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг гүйцэтгэлээр үнэлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлж, анх удаа багш, байгууллагын гүйцэтгэлд суурилсан үр дүнгийн үнэлгээг зохион байгууллаа.
 • Цэцэрлэгийн менежментийг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүллээ.
 • Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих эрх зүйн орчин бүрдлээ.
 • Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бэхжүүллээ.
 • 197 цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлэгт тоглоом, сургалтын хэрэглэгдэхүүн нийлүүллээ.
 • Хүн болох багаасаа-Амьдралын мод сургалтын хөтөлбөрийг туршиж байна.
 • Сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээнд 716 сургуулийн 2524 бүлгийн 70.049 хүүхэд хамрагдлаа.
 • “Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд тэгш хамруулан сургах үйлчилгээний загвар”-ыг орон нутагт туршин ажиллаж байна.

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ

 • Боловсролын багц хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлж байна.
 • “ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН”-гийн үнэлгээ хийгдэж, багш нар 10-25 урамшуулал авч эхэллээ.
 • “САНХҮҮЖИЛТ” хагас бие дааж, багшийн тасралтгүй хөгжил, хичээл практик, эрүүл мэндийн оношилгоо, цахим хэрэглээний зардлыг олгов.
 • “МЭДЛЭ” цахим сургууль үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, 10.000 сурагч, 250 багштайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.
 • Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих “МОДУЛЬ СУРГАЛТ” эхэлж, давхардсан тоогоор 92.0 мянган багш хамрагдав.
 • Улсын хэмжээнд 174 цэцэрлэг, сургууль, дотуур байрыг орчин үеийн шаардлага хангасан АЦБ-тай болголоо.
 • Байгууллагын менежментийг сайжруулах ажлыг эхлүүлж сургалтын байгууллага хоорондын хамтран ажиллах чадавхыг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагаа, оролцоог нэмэгдүүлж байна

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

1. Pearson /платформ/

2. Eduten /платформ/

3. Сураад /платформ/

4. Амьдралын мод /хөтөлбөр/

5. Таблеттай багш /хөтөлбөр/

6. Смартверк /STEAM, хөтөлбөр/

7. Млаб 2,0 /платформ/

8. Шинэ-Эгэл арга зүй /сургалт/

9. SEEL /хөтөлбөр/

10. Моноцүкүри /хэрэглэгдэхүүн/

11. Ментор багш /зөвлөх үйчилгээ/

12. Илгээлтийн багш /Теach for Mongolia/

13. Сургууль хоорондын хамтын ажиллагаа /төсөл/

14. Уншигч багш /English reading teachers 2023/

15. Астрайд /Astrid аппликэйшн/

16. Гэрэгэ /систем/

17. АРТА /систем/

18. GOOGLE