Эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээс ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийхэд баримтлах заавар

A- A A+
Эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээс ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийхэд баримтлах заавар