Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд “Төслийн үр өгөөжийг тодорхойлох эцсийн шатны судалгааны мэдээлэл цуглуулах, тайлан боловсруулах ажлыг зохион байгуулах” зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчид “Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам” болон Дэлхийн банкны худалдан авалтын STEP системээр дамжуулан 2022 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр ирүүлсэн зөвшөөрлийг тус тус үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр дараахь байгууллагад 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 


 

Зөвлөхийн нэр

Гэрээний дүн (төг)

Сонгон шалгаруулсан үндэслэл

1

“Эм эм си жи ХХК”

887,322,545

“Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам”, Дэлхийн банкны STEP системээр дамжуулан 2022 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр ирүүлсэн зөвшөөрөл.