Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

A- A A+
Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

 

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын эдийн засаг, нийгмийн  хөгжлийн үзүүлэлт                                          

 (2023 он)

               
 

 

12/27/2023

 

 

 

 

Улаанбаатар хот

 

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

2023 он

Үнэлгээ

Тайлбар

 

Зорилтот түвшин

Хүрсэн түвшин

ХШҮДАГ

 

1. Боловсролын салбар

 

1

Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин /3-5 нас/

хувь

86.6

88.5

92.8

100%

 

 

2

Бага боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин

хувь

96.4

97

96.5

100%

 

 

3

5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт

хувь

91.8

96.7

94.8

98.0%

 

 

4

Сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжлийн багшийн хангалтын хувь

хувь

94.3

96.0

92.0

96%

 

 

5

Ерөнхий боловсролын мэргэжлийн багшийн хангалтын хувь

хувь

99.6

99.8

99.5

99.6%

 

 

6

Цэцэрлэгийн бүлгийн багшид ногдох хүүхдийн тоо

тоо

29.2

28.1

31.2

90.0%

 

 

7

Бага ангийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо

тоо

31.12

27.1

32.1

84.4%

 

 

8

Цэцэрлэгийн бүлэг дүүргэлт

тоо

29.1

25.8

30.4

84.8%

 

 

9

Бага ангийн бүлэг дүүргэлт

тоо

31.9

29.2

31.5

92.6%

 

 

10

ЕБС-ийн дотуур байрны хангалт

хувь

91.9

96.7

98.5

100%

 

 

11

Дээд боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрны хангалт

хувь

91.3

96.1

100.0

100%

 

 

12

Дээд боловсролын нийт үндсэн багшид докторын зэрэгтэй багшийн эзлэх хувь

хувь

7.4

13.1

46.9

100%

 

 

13

Боловсролын салбарын төсвийн зардлын ДНБ-д эзлэх хувь

хувь

6

6.1

5.05

82.7%

1212.mn 2022 оны ДНБ-ний хэмжээнээс тооцсон. БШУ-ны сайдын багцын нийт төсвийн 2.7 их наяд.

 

14

Боловсролын салбарын төсвийн зардлын улсын төсвийн орлогод эзлэх хувь

хувь

20

20.3

17.9

88.1%

Тэнцвэржүүлсэн орлого /2023 оны Төсвийн тухай хууль/

 

15

Нэг компьютерт ногдох хүүхдийн тоо /Дунд, ахлах анги/

тоо

9.9

6.7

9.2

72,8%

 

 

16

Ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн нийт төгсөгчдөд эзлэх хувь (их, дээд сургууль)

хувь

76.5

85.7

72.5

84.5%

 

 

17

Суурь боловсролын сурлагын амжилтын үнэлгээ

хувь

37.9

54.1

53.5

98.8%

 

 

2. Шинжлэх ухаан, технологи, инноваци

 

18

Хэвлүүлсэн нийт бүтээлд гадаадад хэвлүүлсэн бүтээлийн эзлэх хэмжээ

хувь

18.7

26

34.5

100%

 

 

19

100,000 хүнд ногдох эрдэм шинжилгээний өгүүллийн тоо

тоо

105

218

150,8

100%

"Олон улсын жишиг буюу хүн ам ихтэй улс орнууд нэг сая хүнд ногдохоор тооцдог. Манай улсын хувьд хүн ам цөөхөн тул ""Шинжлэх ухаан, технологийн
статистикийн үндсэн
үзүүлэлтийг тооцох аргачлал""-д 100.000 хүнд ногдохоор тусгасан. Иймд шалгуур үзүүлэлтээ өөрчлөн хэрэгжилтийг гаргалаа."

 

20

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварын патент авсан бүтээлийн тоо

тоо

60

350

345

98.5%

 

 

21

Нэг зуун судлаачид оногдох патентын тоо

тоо

2.6

14

5.2

39.2%

 

 

Дүн

 

 

 

 

91.8%

 

                   
 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар