2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик.

A- A A+
2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик.

2023-2024 оны хичээлийн жилийн урьдчилсан статистик.

ҮСХ-ны 2022 оны жилийн эцсийн хүн амын тоог нас дэвшүүлсэн байдлаар тооцов.

Хичээлийн жилийн үндсэн статистик мэдээлэл 10 дугаар сарын 15-ны өдөр гарна.