ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

A- A A+
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, БАГШИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам” 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын “Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам” 2022 оны А/430 дугаар тушаал, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн чанар, үр дүнг үнэлж, үр дүнгийн нэмэлт урамшууллын зардлыг санхүүжүүлэхэд баримтлах чиглэл” А/500 дугаар тушаал, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны төрийн нарийн бичгийн даргын “Үнэлгээний тов тогтоох тухай” 2023 оны 2/674 дугаар албан бичгийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-г 2023 оны 05 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулна.