ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТОГТОЛЦООНД ШИЛЖИВ

A- A A+
ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТОГТОЛЦООНД ШИЛЖИВ

#боловсрол_шинжлэх_ухаан_2022_онд

№3

Боловсролын салбар төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд сургуулийн санхүүгийн эрх мэдэл, хувьсах зардал, сургуулийн бүтэц, хэв шинжийн шинэчлэл, сургалтын чанарт суурилсан цалин урамшууллын тогтолцоог бүрдүүллээ.

Төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд

- Тоног төхөөрөмжийн нөхөн хангалтын зардал

- Хичээл практикийн зардал

- Мэдээлэл технологийн зардал

- Багшийн хөгжлийг дэмжих зардал

- Эрүүл мэндийг дэмжих зардлыг олгов.

ТҮБД-3 ангиллаар цалинждаг байсан багш 850717 төгрөгийн цалин авдаг байсан бол одоо 1050000 болж 37 хувиар нэмэгдэв.

Энэ онд ЕБС-ийн 12431 багшид 14,5 тэрбум төгрөгийн, СӨБ-ын 2906 багшид 3,2 тэрбум төгрөгийн урамшуулал олгосон байна.