МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ

A- A A+
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ

Боловсролын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д “Энэ хуулийн 34.1-д заасан зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн дүрмийг боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” гэж заасны дагуу “Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм” журмын төслийг шинэчлэн боловсруулж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтын хүрээнд санал авахаар оруулж байна.

Үргэлжлэлийг эхний хуудсан нь дээр дарж үзнэ үү

Саналаа: batselem@mecs.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.