card

Захиргааны акт

Захиргааны  актын нэр, утга Батлагдсан огноо, дугаар
 

Журам батлах тухай 

"Насан туршийн суралцахуйн төвийн үйл ажиллагааны журам"

2023.12.04

А/535

 

Журам шинэчлэн батлах тухай

Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, нийслэлийн Боловсролын газар, дүүргийн боловсролын хэлтсийн үйл ажиллагааны журам

2023.12.27

А/578

 

Захиргааны  актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

 1.  

 Ангилал шинэчлэн тогтоох тухай 

2022.07.06

А/256

 1.  

 Боловсролын баримт бичиг нөхөн олгох тухай 

2022.07.06

А/252

 1.  

 Боловсролын зээлийн сангийн ажлын албаны зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай 

 

2022.06.22

А/226

 1.  

  Гэрээний үүргийг дуусгавар болгох тухай 

2022.06.06

А/200

 1.  

  "Түншлэлд суурилсан техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, сургалт" төслийг хэрэгжүүлэхэд зөвөлгөө, дэмжлэг үзүүлж, удирдлагаар ханган ажиллах ''Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 

2022.06.27

А/234

 1.  

 Тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр гадаадад суралцуулах тухай 

2022.07.05

А/247

 1.  

 Тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр гадаадад суралцуулах тухай 

2022.07.05

А/243

 1.  

 Ур чадварын шалгалтаар тооцох мэргэжил /хөтөлбөр/-ийн жагсаалт батлах тухай 

2022.06.10

А/207

 1.  

 Шинэ мэргэжил /хөтөлбөр/-ээр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 

2022.07.04

А/240

 1.  

Шинэ мэргэжлээр сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 

2022.07.06

А/255

 1.  

 Элсэлтийн хяналтын тоо батлах тухай 

2007.10.10

365

 

   

 

 

 

---о0о---

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд