card

Захиргааны акт

Захиргааны  актын нэр, утга Батлагдсан огноо, дугаар
1 2023 оныг сургалтын байгууллагын менежментийг сайжруулах жил болгон зарлах тухай 

2023.01.02

А/01

2 Нийслэл, орон нутгийн боловсрол, шинжлэх ухааны газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

2023.02.15

А/61

3 Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн элсэлтийн журам шинэчлэн батлах тухай

2023.03.03

A/78

4

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 

""Бүгд Найрамдах Солонгос Улс дахь Ерөнхий боловсролын Монгол сургуулийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс нэг жилийн хугацаагаар сунгасугай""

2023.03.15

А/105

5

Журам батлах тухай 

//Хяналт шалгалтын баримт бичгийг бүртгэх, нэгдсэн дугаар олгох, хянах, хадгалах журам//

2023.03.22

А/118

6

Аргачлал батлах тухай

"Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, төвийн судалгааны үндсэн чиглэлд олгох санхүүжилтийн хэмжээг тооцох, хуваарилах аргачлал"

2023.03.22

А/120

7 Мэргэжлийн багшийн хангалтыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2023.09.19

А/386

8 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 

2023.09.26

A/390

9

Сурах бичгийн жагсаалт батлах тухай

"Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтад 2023-2024 оны хичээлийн жилд хэрэглэх сурах бичгийн жагсаалт"

2023.09.26

A/391

10

Туршилт зохион байгуулах тухай 

Ерөнхий боловсролын төрөлжсөн ахлах сургуулиийн туршилтыг нийслэлийн ерөнхий боловсролын 32,157, Хөвсгөл аймгийн Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль, Төв аймаг дахь Политехник коллежид 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлаас эхлэн тус тус зохион байгуулсугай.

2023.10.30

А/456

11

Төлөвлөгөө батлах тухай 

"Боловсролын болон дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төвөлөгөө /2023-2024 оны хичээлийн жил/"

2023.11.01

А/467

12 "Эрүүл шүд" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 

2023.11.29

А/507

13 Ерөнхий боловсролын зарим сургуулийн талаар авах арга хэмжээний тухай 

2023.11.29

А/501

14

Журам батлах тухай 

"Насан туршийн суралцахуйн төвийн үйл ажиллагааны журам"

2023.12.04

А/535

15

Журам шинэчлэн батлах тухай

Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, нийслэлийн Боловсролын газар, дүүргийн боловсролын хэлтсийн үйл ажиллагааны журам

2023.12.27

А/578

 

Захиргааны  актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

  1.  

 Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийг эрүүл мэндийн нэмэлт үзлэг, оношилгоонд хамруулах заавар батлах тухай 

2022.07.22

А/259

  1.  

 Боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлагын системд тавих шаардлагыг нэгдүгээр, суралцахуйн удирдлагын  системд тавих шаардлага батлах тухай 

2022.03.30

А/111

  1.  

 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын ''Түр журам батлах тухай '' 2021 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/292, А/525 дугаар хамтарсан тушаалыг 2022 оны 2 дугаар  сарын 14 -ний өдрөөс тушаал хүчингүй болгох тухай 

 

2022.02.11

А/41, A/85

  1.  

  Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд суралцагчийг үе тэнгийнхий дарамт, ялгаварлан  гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл батлах тухай  

2022.06.15

А/214

  1.  

Ерөнхий боловсролын  сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих төслийн Хамтарсан зохицуулах зөвлөл байгуулах тухай 

2022.02.25

А/68

  1.  

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын даалгавар батлах тухай 

2022.05.05

А/156

 

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд