card

Захиргааны акт

 

 

Захиргааны  актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

  1.  

 Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийг эрүүл мэндийн нэмэлт үзлэг, оношилгоонд хамруулах заавар батлах тухай 

2022.07.22

А/259

  1.  

 Боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлагын системд тавих шаардлагыг нэгдүгээр, суралцахуйн удирдлагын  системд тавих шаардлага батлах тухай 

2022.03.30

А/111

  1.  

 Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын ''Түр журам батлах тухай '' 2021 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/292, А/525 дугаар хамтарсан тушаалыг 2022 оны 2 дугаар  сарын 14 -ний өдрөөс тушаал хүчингүй болгох тухай 

 

2022.02.11

А/41, A/85

  1.  

  Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд суралцагчийг үе тэнгийнхий дарамт, ялгаварлан  гадуурхалтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлах чиглэл батлах тухай  

2022.06.15

А/214

  1.  

Ерөнхий боловсролын  сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих төслийн Хамтарсан зохицуулах зөвлөл байгуулах тухай 

2022.02.25

А/68

  1.  

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын даалгавар батлах тухай 

2022.05.05

А/156

 

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд