card

Захиргааны акт

 

 

Захиргааны  актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

  1.  

Цэцэрлэгийн насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төвийг турших тухай 

2023.10.06

А/410

     
     
     

 

 

 

Захиргааны  актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

  1.  

 Цэцэрлэг, сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, чанар хүртээмжийн удирдлагын  цахим системд тавих ерөнхий шаардлага боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 

2022.07,05

А/250

  1.  

 Багшийн эрүүл мэндийн талаар авах арга хэмжээний тухай 

2022.06.29

А\238  А\340

  1.  

  Барилгын түрээсийн талаар авах арга хэмжээний тухай 

 

2022.07.27

А/267

  1.  

  Боловсролын салбарын ёс зүйн жил зарлах, төлөвлөгөө батлах тухай 

2022.01.03

А/01

  1.  

  Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийг эрүүл мэндийн нэмэлт үзлэг, оншилгоонд хамруулах заавар батлах тухай 

2022.07.22

А/259

  1.  

  Сургуулийн өмнөх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох '' Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө''-ны үлгэрчилсэн загвар, аргачлал батлах тухай 

2022.06.10

А\206

 

 

 

 

---о0о---

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд