card

Захиргааны хэм хэмжээний акт

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ

 

Захиргааны хэм хэмжээний актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

Бүртгэлийн дугаар, огноо

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны нийтлэг журам

2024.04.09

А/158

2024.04.30

6784

Сургалтын байгууллагын хүүхдийн хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэх журам

2024.03.20

А/140

2024.04.16

6772

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагч, төгсөгчийн мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг үнэлж, баталгаажуулах журам

2024.03.19

А/128

2024.04.11

6763

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм

2024.03.01

А/100

2024.03.22

6745

Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам

2024.02.16

А/66

2024.03.07

6706

 

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

2024.02.07

А/53

2024.02.27

6702

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчид олгох боловсролын баримт бичгийн загвар, түүнийг хөтлөх, олгох журам, Чадамжийн гэрчилгээний загвар, Мэргэжлийн үнэмлэхийн загвар, Дипломын загвар

2024.01.11

А/13

2024.02.06

6601

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын элсэлт, төгсөлтийн журам, Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын элсэлтийн хяналтын тоог тогтоох аргачлал

2024.01.11

А/12

2024.02.06

6600

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай /Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм/

2023.12.27

А585

2024.02.07

6604

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм батлах тухай /Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм/

2023.12.27

А/584

2024.02.07

6603

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм/

2023.12.25

А569

2024.02.06

6602

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм/

2023.12.25

А/575

2024.02.05

6592

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм”

2023.12.25

А/576

2024.02.02

6591

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам

2023.12.01

А/513,А/171

2024.01.17

6551

“Инновацийн бүтээгдэхүүний талаар дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн шинжээчдийн ажиллах журам”

2023.06.28

а/275

2023.07.21

6322

Дүрэм батлах тухай /Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм/

2023.04.11

а/156

2023.06.06

6246

“Үйлдвэрийн рентген радиографийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”

2022.12.26

11

2023.01.18

6131

“Тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай”

2022.12.20

А/547

2023.01.03

6094

“Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм”

2022.12.20

А/545

2022.12.28

6088

Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам

2022.10.12

А/394

2022.10.28

5986

“Сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт сургалт зохион байгуулах журам”

2022.06.22

А/224

2022.07.07

5893

"Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам"

2022.3.29

28/ А/108/ А/180

 

2022.04.14

5786

"Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль/дотуур байрын хүүхдэд хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам"

2022.2.22

А/59

 

2022.03.02

5740

Журам батлах тухай /Хандив, тусламжийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах журам/

2021.09.07

А/317

2021.09.23

5466

Журам батлах тухай

/Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам/

2021.01.21

А/20

2021.02.10

5036

Журам батлах тухай /бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх/

2020.12.11

А/184

2020.12.24

4929

Норматив батлах тухай цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хуваарилалт/

2020.12.02 А166,А/559,222

2020.12.15

4923

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжлийг болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх журам батлах тухай

2020.06.02

А/280

2020.07.10

4828

Журам батлах тухай /хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, арга зүйч, удирдах багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах/

2019.12.31

А/854

2023 оны 02 сарын 15-ны өдрийн А/55 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон

2020.01.21

4652

 

2023 оны 04 сарын 05-ны өдөр бүртгэсэн

Журам батлах тухай /суралцагчийн мэдлэг,чадварыг үнэлэх, дүгнэх “политехник коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн”/

2019.08.13

 А/506, А/266

2019.08.23

4454

Журам, загвар батлах тухай /мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд диплом олгох/

2019.08.13

А/505, А/267

2019.08.23

4453

Журам батлах тухай /Оношилгоо, эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа болон био технологи, нано технологи, инновацийн технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд судалгаа, шинжилгээ явуулах, турших, баталгаажуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тусламж, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам/

2019.05.31

 А/253, А/З48

2019.06.21

4413

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл, хяналтын тоо, элсэлтийн үлгэрчилсэн журам

2019.05.31

А/187

2019.06.14

4396

Журам батлах тухай /суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам/

2019.03.19

 А/156

2019.04.19

4348

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журам

2018.05.04

А/104

2018.05.21

3907

Заавар маягт батлах тухай /хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх/

2018.11.15 А/304,А/699,А/460

2018.12.05

4053

Журам батлах тухай /гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд хамруулах/

2018.10.01

 А/612

2018.10.15

4005

Журам батлах тухай

/хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих/

2018.06.26

А/409

2018.08.13

3985

Журам батлах тухай 

/Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам/

2018.06.29

 А/425

2018.07.23

3967

Сургалтын агуулга, төлөвлөгөө, журам батлах тухай

/Хувийн хамгаалалтыг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх сургалтын агуулга, төлөвлөгөө,   Хувийн хамгаалалтын сургалт явуулах зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам/

2018.06.15 А/119,А/З77

2018.06.19

3942

Журам батлах тухай /Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх/

2018.05.01

А/2З9

2018.05.18

3901

Орон тооны жишиг норматив батлах тухай

2018.01.23

А/024/, А11

2018.02.08

3851

Журам батлах тухай-"Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам”

2015.12.15

А/171, А/496

2016.01.14

3598

Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай /Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалавр, магистр, докторын диплом, тэдгээрийн хавсралтуудыг нэгдүгээр, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загварыг хоёрдугаар/, /Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны А/108 дугаар тушаалаар гуравдугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон

           

2012.01.02

01

 

2012.01.30

3308

Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхийн загвар батлах тухай-"Авто тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, ”Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-ыг хоёрдугаар, Зам, тээврийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайДын хамтарсан Загвар шинэчлэн баллах тухай 2014 оны 25/А/З0 дугаар тушаалаар гурав дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон/

           

2010.05.07

161/229

 

2010.05.21

3154

Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай “Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”

           

2008.02.14

56/64

 

2008.03.04

2879

Үнэлгээний үзүүлэлт батлах тухай /Дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамгаалах үнэлгээний үзүүлэлт/

2007.12.04

463

2007.12.14

2826

Журам батлах тухай “Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам”

2007.10.10

365

2007.10.23

2773

Журам батлах тухай

“Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчний сургалтын хөтөлбөрийг нэгдүгээр, сургалтын төлөвлөгөөг хоёрдугаар, хяналт тавих журмыг гуравдугаар хавсралтаар”

 

2001.04.12

107/118

 

2009.06.30

3045

 

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд