card

Захиргааны хэм хэмжээний акт

 

 

Захиргааны хэм хэмжээний актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

Бүртгэлийн дугаар, он, сар, өдөр

 

1

Журам батлах тухай

Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчний сургалтын хөтөлбөрийг нэгдүгээр, сургалтын төлөвлөгөөг хоёрдугаар, хяналт тавих журмыг гуравдугаар хавсралтаар”

 

2001.04.12

107/118

 

2009.06.30

3045

2

        Журам батлах тухай “Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам”

2007.10.10

365

2007.10.23

2773

3

Үнэлгээний үзүүлэлт батлах тухай /Дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамгаалах үнэлгээний үзүүлэлт/

2007.12.04

463

2007.12.14

2826

4

Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай “Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”

2008.02.14

56/64

2008.03.04.

2879

5

Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхийн загвар батлах тухай-"Авто тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, ”Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-ыг хоёрдугаар, Зам, тээврийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайДын хамтарсан Загвар шинэчлэн баллах тухай 2014 оны 25/А/З0 дугаар тушаалаар гурав дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон/

2010.05.07

161/229

2010.05.21

3154

6

Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай /Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалавр, магистр, докторын диплом, тэдгээрийн хавсралтуудыг нэгдүгээр, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загварыг хоёрдугаар/, /Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны А/108 дугаар тушаалаар гуравдугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон

2012.01.02

01

2012.01.30

3308

7

Журам батлах тухай-"Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам”

2015.12.15

A/171, A/496

2016.01.14

3598

8

Орон тооны жишиг норматив батлах тухай

2018.01.23

А/024/, А11

2018.02.08

3851     

9

Журам батлах тухай /Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх/

2018.05.01

А/2З9

2018.05.18

3901

10

Сургалтын агуулга, төлөвлөгөө, журам батлах тухай

/Хувийн хамгаалалтыг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх сургалтын агуулга, төлөвлөгөө,   Хувийн хамгаалалтын сургалт явуулах зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам/

2018.06.15

А/119,А/З77

2018.06.19

3942

11

Журам батлах тухай 

/Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам/

           

2018.06.29

 А/425

 

2018.07.23

3967

12

Журам батлах тухай

/хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих/

2018.06.26

А/409

2018.08.13

3985

13

Журам батлах тухай /гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд хамруулах/

      2018.10.01

 А/612  

2018.10.15

4005

14

Заавар маягт батлах тухай /хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх/

         2018.11.15 А/304,А/699,А/460  

2018.12.05

4053

15

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журам

2018.05.04

А/104

2018.05.21

3907

16

Журам батлах тухай /суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам/

2019.03.19

 А/156

2019.04.19

4348

17

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагч элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл, хяналтын тоо, элсэлтийн үлгэрчилсэн журам

    2019.05.31

А/187

 

2019.06.14

4396

 

18

Журам батлах тухай /Оношилгоо, эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа болон био технологи, нано технологи, инновацийн технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд судалгаа, шинжилгээ явуулах, турших, баталгаажуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тусламж, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам/

2019.05.31

 А/253, А/З48  

2019.06.21

4413

19

Журам, загвар батлах тухай /мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд диплом олгох/

2019.08.13

А/505, А/267         

 

2019.08.23

4453

20

Журам батлах тухай /суралцагчийн мэдлэг,чадварыг үнэлэх, дүгнэх “политехник коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн”/

2019.08.13

 А/506, А/266

2019.08.23

4454

21

Журам батлах тухай /хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, арга зүйч, удирдах багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах/

     

2019.12.31

А/854

2023 оны 02 сарын 15-ны өдрийн А/55 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон      

2020.01.21

4652

 

2023 оны 04 сарын 05-ны өдөр бүртгэсэн

22

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжлийг болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх журам батлах тухай

 2020.06.02

А/280

2020.07.10

4828

23

Норматив батлах тухай цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хуваарилалт/

2020.12.02 А166,А/559,222

2020.12.15

4923

24

Журам батлах тухай /бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх/

2020.12.11

А/184

2020.12.24

4929

25

Журам батлах тухай

/Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам/

2021.01.21

А/20

2021.02.10

5036

26

Журам батлах тухай /Хандив, тусламжийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах журам/

   2021.09.07

А/317     

2021.09.23

5466

27

"Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль/дотуур байрын хүүхдэд хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам"

2022.2.22

А/59

2022.03.02

5740

28

"Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам"

      

2022.3.29

28/ А/108/ А/180

     

2022.04.14

5786

29

“Сургуулийн өмнөх боловсролын хувилбарт сургалт зохион байгуулах журам”

2022.06.22

А/224       

2022.07.07

5893

30

“Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, нийслэлийн Боловсролын газрын ажиллах үлгэрчилсэн журам

2022.02.22

А/61

2022.09.15

5944

31

Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам

2022.10.12

А/394

2022.10.28

5986

 

32

“Хүүхдийн цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам, Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам”

2022.10.26

А/430

2022.11.18

6016

33

“Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм”

2022.12.20

А/545

2022.12.28

6088

34

“Тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай”

2022.12.20

А/547

2023.01.03

6094

35

“Үйлдвэрийн рентгэн радиографийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”

2022.12.26

11

 

2023.01.18

6131

36

Дүрэм батлах тухай /Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм/

 

2023.04.11

а/156

 

2023.06.06

6246

37

“Ииновацийн бүтээгдэхүүний талаар дүгнэлт гаргах, мэргэжлийн шинжээчдийн ажиллах журам”

 

2023.06.28

а/275

 

2023.07.21

6322

38

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам

             2023.12.01

А/513,А/171

 

2024.01.17

6551

39

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын уудирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм”

2023.12.25

А/576

 

2024.02.02

6591

40

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм/

 2023.12.25

А/575

 

2024.02.05

6592

41

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм/

 

2023.12.25

А569

 

2024.02.06

6602

42

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм батлах тухай /Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм/

2023.12.27

А/584

 

2024.02.07

6603

43

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай /Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм/

 

2023.12.27

А585

 

2024.02.07

6604

 

---о0о---

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд