card

Захиргааны хэм хэмжээний акт

 

 

Захиргааны хэм хэмжээний актын нэр, утга

Батлагдсан огноо, дугаар

Бүртгэлийн дугаар, он, сар, өдөр

 1.  

   Журам шинэчлэн батлах тухай “Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам”

2001.04.09

113

2001.04.17

1730

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай /Өндөр хөгжилтэй оронд магистрантур, аспирантур, докторантурт суралцагчдын зардлыг санхүүжүүлэх журам /

2001.10.02

310/290

2001.10.17

1779

 1.  

Журам батлах тухай

Харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчний сургалтын хөтөлбөрийг нэгдүгээр, сургалтын төлөвлөгөөг хоёрдугаар, хяналт тавих журмыг гуравдугаар хавсралтаар”

 

2001.04.12

107/118

 

2009.06.30

3045

 1.  

           Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай “Ерөнхий боловсролын сургууль, Цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм” батлах тухай

2002.08.08

230

2002.08.15

1902

 1.  

Журам батлах тухай "Ерөнхий боловсролын сургуульд гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам” Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын Дүрэм, журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2003 оны 52 Дугаар тушаалаар өөрчлөлт оруулсан УБД 1957/

2002.11.19

333

 

2003.01.03

1942

 1.  

Гадаад хэлээр сургалт явуулдаг цэцэрлэг, бага сургуульд суралцагчдад монгол хэлээр эзэмшвэл зохих дуу, шүлэг, ардын аман зохиолын жагсаалт

2003.03.21

81

2003.07.18

2210

 1.  

Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, багш ажиллуулах журам

2003.08.08

261

2003.08.19

2247

 1.  

Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай

2003.10.01

321

2003.11.21

2336

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай ”Дээд боловсролын диплом олгох журам"-ыг нэгдүгээр, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай 2012 оны 01 дүгээр тушаалаар хоёр дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон /УБД 3308/

2006.12.29

480

2007.01.18

2674

 1.  

Дүрэм, журам батлах тухай ”Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам”-ыг нэгдүгээр”, ”Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”-ийг гуравдугаар хавсралтаар /Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын дүрэм нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2007 оны 317 Дугаар тушаалаар хоёрДугаар хавсралтаД нэмэлт, өөрчлөлт /УБД 2751/, Журам, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2007 оны 459 дүгээр тушаалаар 1, 2 Дугаар хавсралтад өөрчлөлт оруулсан /УБД 2825/, ТушаалД нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2010 оны 492 Дугаар тушаалаар хоёрДугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон /УБД 3201/

2007.06.07

187

 

      2007.06.14           

 

2721

 1.  

Журам батлах тухай “Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам”

2007.10.10

365

2007.10.23

2773

 1.  

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

2007.11.06

401

2007.11.20

2798

 1.  

Дүрэм батлах тухай /Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм/ /Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2008 оны 12 Дугаар тушаалаар өөрчлөлт  оруулсан /УБД 2837/

           

2007.12.03

454

 

2008.01.18

2836

 1.  

Үнэлгээний үзүүлэлт батлах тухай /Дээд боловсролын байгууллага, үндэсний хэмжээний музей, номын санг эрдэм шинжилгээний байгууллагын зэрэглэлд хамгаалах үнэлгээний үзүүлэлт/

2007.12.04

463

2007.12.14

2826

 1.  

Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай “Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм”

           

2008.02.14

56/64

 

2008.03.04

2879

 1.  

Журам батлах тухай-”Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам”

           

2008.12.08

113

 

2009.01.09

2990

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай   ”Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг зохиох, хэвлүүлэх, түгээх  журам”

           

2009.04.16

131

 

2009.04.16

3014

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам”

           

2010.01.21

26

 

2010.02.01

3107

 1.  

Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхийн загвар батлах тухай-"Авто тээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, ”Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-ыг хоёрдугаар, Зам, тээврийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайДын хамтарсан Загвар шинэчлэн баллах тухай 2014 оны 25/А/З0 дугаар тушаалаар гурав дугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон/

           

2010.05.07

161/229

 

2010.05.21

3154

 1.  

Шаардлага, загвар батлах тухай” Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага”-ыг нэгдүгээр, ”Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ, сургалт эрхлэх нөхцөл”-ийн загварыг хоёрдугаар хавсралтаар /Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны А/З19 дүгээр тушаалаар 1, 2 дугаар хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт, Цэцэрлэгийн хомсдолыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014 оны А/245 Дугаар тушаалаар нэгдүгээр хавсралтад өөрчлөлт оруулсан/

           

2010.08.03

353

 

2010.08.27

3184

 1.  

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай

           

2010.10.25

471

 

2010.11.19

3197

 1.  

Журам батлах тухай-”Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам”-ыг нэгдүгээр, ”Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын аттестатчиллын шалгуур үзүүлэлт”-ийг хоёрдугаар, ”Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилсныг баталгаажуулах гэрчилгээний загвар”-ыг гуравдугаар хавсралтаар баталсан.

           

2011.01.13

09

 

2011.01.26

3214

 1.  

Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай /Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалавр, магистр, докторын диплом, тэдгээрийн хавсралтуудыг нэгдүгээр, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын мэргэжлийн боловсролын үнэмлэхний загварыг хоёрдугаар/, /Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны А/108 дугаар тушаалаар гуравдугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон

           

2012.01.02

01

 

2012.01.30

3308

 1.  

“Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг батлах тухай”

           

2012.10.25

 А/88

 

2012.11.22

3344

 1.  

Журам батлах тухай ”Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах журам”

           

2012.11.20

А/1З1

 

2013.01.29

3364

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай ”Оюутан элсүүлэх журам” /БСШУЯ-ны 2016-03-16-ны А/87, 2018 оны А/194 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

           

2013.03.18

 А/79

 

2013.03.25

3373

 1.  

Журам батлах тухай

”Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам”, ”Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам”

2013.08.13

А/29З

2014.01.27

3428

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай-”Аймаг, нийслэлийн Боловсролын газрын үлгэрчилсэн журам”

            2013.08.19

А/З15

2013.09.04

3399

 1.  

Журам батлах тухай-"Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам”

            2015.12.15

А/171, А/496

2016.01.14

3598

 1.  

Орон тооны жишиг норматив батлах тухай

            2018.01.23

А/24/, А11

2018.02.08

3851

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай /Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр  сургалт зохион байгуулах/

            2018.04.03

 А/168

2018.05.10

3895

 1.  

Журам батлах тухай /Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх/

            2018.05.01

А/2З9

2018.05.18

3901

 1.  

Дүрэм, журам батлах тухай /ЕБС-ын багш, удирдах ажилтны ёс зүйн дүрэм/

2018.05.01

А/24З

2018.05.28

3909

 1.  

Сургалтын агуулга, төлөвлөгөө, журам батлах тухай

/Хувийн хамгаалалтыг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх сургалтын агуулга, төлөвлөгөө,   Хувийн хамгаалалтын сургалт явуулах зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам/

2018.06.15 А/119,А/З77

2018.06.19

3942

 1.  

Журам батлах тухай 

/Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам/

2018.06.29

 А/425

2018.07.23

3967

 1.  

Журам батлах тухай

/хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, хяналт тавих/

2018.06.26

А/409

2018.08.13

3985

 1.  

Журам батлах тухай /гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг суурь боловсролын үйлчилгээнд хамруулах/

            2018.10.01

 А/612

2018.10.15            4005

 1.  

Журам шинэчлэн батлах тухай /мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага/

            2021.06.18

А/97, А/231

2021.08.18

5332

 1.  

Заавар маягт батлах тухай /хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх/

2018.11.15 А/304,А/699,А/460

2018.12.05

4053

 1.  

Журам батлах тухай /Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах/

            2018.12.20

 А/812

2019.01.24

4178

 1.  

Журам батлах тухай /суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам/

            2019.03.19

 А/156

2019.04.19

4348

 1.  

Журам батлах тухай /Оношилгоо, эмчилгээний зориулалтаар шинээр гарч байгаа болон био технологи, нано технологи, инновацийн технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд судалгаа, шинжилгээ явуулах, турших, баталгаажуулах, бүртгэх, мэдээлэх, тусламж, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам/

            2019.05.31

 А/253, А/З48

2019.06.21

4413

 1.  

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /хүүхдийн цэцэрлэгийн/

2019.03.06

 А/118

2019.07.17

4433

 1.  

Албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай / Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг нэгдүгээр, багшийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг хоёрдугаар, арга зүйчийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг гуравдугаар, туслах багшийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг дөрөвдүгээр, тусгай цэцэрлэгийн сэргээн засалч багшийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг тавдугаар, тогоочийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг зургаадугаар/

            2019.07.05

А/430

2019.07.22

4439

 1.  

Журам, загвар батлах тухай /мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд диплом олгох/

            2019.08.13

А/505, А/267

2019.08.23

4453

 1.  

Журам батлах тухай /суралцагчийн мэдлэг,чадварыг үнэлэх, дүгнэх “политехник коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн”/

            2019.08.13

 А/506, А/266

2019.08.23

4454

 1.  

Журам батлах тухай /хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, арга зүйч, удирдах багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах/

            2019.12.31

А/854

2020.01.21

4652

 1.  

Нийтлэг шаардлага батлах тухай /өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд/

            2020.03.27

А/152

2020.04.14

4753

 1.  

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжлийг болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх журам батлах тухай

2020.06.02

А/280

2020.07.10

4828

 1.  

Норматив батлах тухай цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хуваарилалт/

2020.12.02 А166,А/559,222

2020.12.15

4923

 1.  

Журам батлах тухай /бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх/

    2020.12.11

А/184

2020.12.24

4929

 1.  

Журам батлах тухай

/Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам/

2021.01.21

А/20

2021.02.10

5036

 1.  

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай /Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн/

2021.03.18

А/92

2021.04.02

5172

 1.  

Журам батлах тухай /Хандив, тусламжийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах журам/

2021.09.07

А/317

2021.09.23

5466

 1.  

"Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль/дотуур байрын хүүхдэд хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам"

2022.2.22

А/59

 

2022.03.02

5740

 1.  

"Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам"

2022.3.29

28/ А/108/ А/180

 

2022.04.14

5786

 1.  

"Мэргэжлийн сургалтын байгууллагыг бүртгэх, сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тогтоох журам"

2021.6.18

А/97, A/231

2021-08-18

5332

 1.  

"Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлэх, дүгнэх журам"

2019.08.13

А/506, А/226

2019.08.23

4454

 

 1.  

"Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ олгох журам"

2019.08.13

А/505, А/267 дугаар тушаал

2019.08.23

4453

 

---о0о---

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд