card

Засгийн газрын тогтоол

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2024

Огноо Дугаар Нэр
1 2024.01.17 25 Боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны болон багшийн ажлын гүйцэтгэл, чанар, үнэлгээний үр дүнд үндэслэн олгох нэмэлт урамшууллыг санхүүжүүлэх журам
2 2024.01.17 27 Төрийн өмчийн их сургууль, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2023 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 306 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтыг доор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай
3 2024.02.28 72 Боловсролын зээлийн сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам
4 2024.02.28 77 Суурь болон төрөлжсөн мэдээллийн санг цахим хэлбэрээр шинээр үүсгэх, бүтцийн өөрчлөлт оруулах, ашиглалтаас гаргах нөхцөл, бүртгүүлэх журам
5 2024.02.28 82

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журам

6 2024.02.28 84 Төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл, албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн тогтоох тухай
7 2024.03.06 85 Засгийн газрын үндэсний хороо, комисс, үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
8 2024.03.06 102 Гадаадын болон дотоолын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид тэтгэлэг, зээл олгох, эргэн төлүүлэх, буцалтгүй тусламж олгох дэмжлэг үзүүлэх журам
9 2024.03.06 103 Багш, багш мэргэжлээр суралцагч болон багш, ажилтны хүүхдийг тэргүүлэх, эрэлттэй мэргэжлээр суралцахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх журам
10 2024.03.06 104 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургууль, политехник коллежийн багш, ажилтанд мөнгөн тэтгэмж олгох журам
11 2024.03.06 105 Олон улсын  "PISA-2022" үнэлгээний Монгол Улсын үр дүн, бодлогын зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
12 2024.03.13 111 Ажилд томилох тухай
13 2024.03.27 128 Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
14 2024.03.27 131 Засгийн газрын үндэсний хороо, комисс, үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
15 2024.04.03 141 Бүх нийтийн цахим ур чадварын бүтцийн хүрээ батлах тухай
16 2024.04.17 158 Олон улсын хурал зохион байгуулах тухай
17 2024.04.17 162 Жагсаалт батлах тухай
18 2024.04.17 164 Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн төрийн өмчийн тогтмол зардлыг санхүүжүүлэх журам

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2023

Огноо Дугаар Нэр
1 2023.01.04 06 Журам, загвар батлах тухай 
2 2023.01.11 15 Журам нэмэлт оруулах тухай 
3 2023.01.11 29 Ажлаас чөлөөлөх тухай
4 2023.02.01 38 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
5 2023.02.01 39 Журам батлах тухай 
6 2023.02.01 40 "Шинэ Хархорум" хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргаа байгуулах тухай
7 2023.02.08 49 2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай
8 2023.02.08 55 Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 
9 2023.02.08 68 Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 
10 2023.02.20 77 Ази тивийн физикийн олимпиад зохион байгуулах тухай 
11 2023.03.01 79 Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай 
12 2023.03.15 100 Журам, жагсаалт, загвар батлах тухай 
13 2023.03.22 103 Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
14 2023.03.29 111 Оюутны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 
15 2023.03.29 115 Хөгжлийн тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл батлах тухай 
16 2023.05.24 200 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж норматив батлах тухай 
17 2023.06.07 226 Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 
18 2023.06.14 230 Боловсролын зээлийн сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай 
19 2023.06.21 234 Ерөнхий боловсролын сургуулийн ачааллыг бууруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 
20 2023.07.05 251 Зөвшөөрлийн нэгдсэн сангийн мэдээлэл, түүнийг бүрдүүлэх, уг санд зөвшөөрлийг бүртгэх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх журам батлах тухай 
21 2023.08.23 307 Төрийн өмчийн зарим их сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 
22 2023.08.23 305 Боловсролын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм батлах тухай 
23 2023.08.30 322 "Эрүүл шүд" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 
24 2023.11.29 421 Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид тэтгэлэг олгох журам болон тэтгэлгийн хэмжээ батлах тухай
25 2023.12.06 427 Хөрөнгө гаргах тухай 
26 2023.12.06 432 Боловсролын цахим мэдээллийн сангийн бүртгэл, мэдээлэл солилцох, хадгалах, хамгаалах, баяжуулах, ашиглах журам
27 2023.12.20 456 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
28 2023.12.27 466 Хувьсах зардлын дундаж норматив, итгэлцүүр, журам батлах тухай
29 2023.12.27 481 2024 оныг "Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил" болгон зарлах тухай

 

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2022

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2022.06.29

252

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

2

2022.05.31

218

Нийслэлийн цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

3

2022.05.04

183

Журам шинэчлэн батлах тухай

4

2022.04.27

172

Тогтоолын хавсралт өөрчлөн батлах тухай

5

2022.03.30

131

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

6

2022.03.16

122

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар авах арга хэмжээний тухай

7

2022.03.09

107

Үйлчилгээний албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн цалингийн доод хэмжээг тогтоох тухай

8

2022.03.09

36

Захирамжийн хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

9

2022.03.02

91

Хувьсах зардлын дундаж норматив, аргачлал батлах тухай

10

2022.02.09

64

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Монгол-Японы эмнэлгийн талаар авах арга хэмжээний тухай

11

2022.01.12

23

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах, тогтоолын хавсралт шинэчлэн батлах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2021

Огноо

Дугаар

Нэр

1

2021.01.13

13

Оюутны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2

2021.01.20

18

Төлөвлөгөө батлах тухай

3

2021.02.24

47

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

4

2021.05.05

127

Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын зарим арга хэмжээний тухай

5

2021.05.12

141

Боловсролын салбарт авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

6

2021.08.25

265

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай

7

2021.08.25

264

Боловсролын зээлийн сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

8

2021.08.31

275

Журам шинэчлэн батлах тухай

9

2021.10.20

321

Их, дээд сургуулийг “Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор” болон орон нутагь хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

10

2021.11.17

351

Журам шинэчлэн батлах тухай

11

2021.11.10

347

Журам батлах тухай

12

2021.12.08

372

Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай

13

2021.12.31

403

Засгийн газрын агентлаг байгуулах тухай

14

2021.12.31

407

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2020

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2020.01.08

13

Жагсаалт батлах тухай

2

2020.01.06

4

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

3

2020.02.19

70

Боловсролын зээлийн сангийн талаар авах арга хэмжээний тухай

4

2020.03.18

96

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

5

2020.03.11

89

Мөнгөн шагнал олгох тухай

6

2020.03.18

95

Инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл батлах тухай

7

2020.03.25

111

Боловсролын мэдээллийн технологийн төв байгуулах тухай

8

2020.04.01

119

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

9

2020.04.01

120

Журам батлах тухай

10

2020.04.15

135

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

11

2020.04.15

136

Спортын анагаах ухаан, эрдэм шинжилгээний төв байгуулах тухай

12

2020.04.22

142

Журам батлах тухай

13

2020.05.06

165

Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай

14

2020.05.13

169

Журам шинэчлэн батлах тухай

15

2020.05.27

195

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсрол, сургалтын зарим байгууллагын талаар авах арга хэмжээний тухай

16

2020.05.27

200

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

17

2020.06.01

207

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

18

2020.06.01

208

Журамд нэмэлт оруулах тухай

19

2020.07.29

32

Боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

20

2020.11.25

192

Үндэсний инновацийн шагнал олгох тухай

21

2020.12.16

223

Яслийн үйлчилгээний тухай

22

2020.12.16

224

Төрийн өмчит дээд боловсролын байгууллагыг өөрчлөн байгуулах тухай

23

2020.12.23

229

Журам батлах тухай

24

2020.12.23

235

Тэгш хамран сургах боловсролын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2019

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2019.01.30

50

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

2

2019.01.30

51

Мөнгөн шагнал олгох тухай

3

2019.02.20

80

Нэрэмжит болгох тухай

4

2019.03.21

109

Мөнгөн шагнал олгох тухай

5

2019.03.21

110

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

6

2019.04.03

126

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

7

2019.04.10

140

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

8

2019.04.10

142

Чингис хааны өв, соёлын хүрээлэн байгуулах тухай

9

2019.04.12

145

Багшийн хөгжлийг дэмжих талаар авах арга хэмжээний тухай

10

2019.04.17

154

Олон улсын залуучуудын спортын ногоон наадам, 2023 оны зүүн азийн залуучуудын спортын наадмын бэлтгэл ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

11

2019.04.23

160

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

12

2019.05.22

200

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

13

2019.05.22

203

Мөнгөн шагнал олгох тухай

14

2019.05.22

204

Журам батлах тухай

15

2019.06.28

265

Ой тэмдэглэх тухай

16

2019.07.03

280

‘ЧИНГИС ХААН’ музей байгуулах тухай

17

2019.07.03

281

Музей нэгтгэн зохион байгуулах тухай

18

2019.08.14

328

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

19

2019.09.25

360

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

20

2019.09.25

363

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

21

2019.10.02

369

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

22

2019.10.09

376

Олон улсын спортын наадам зохион байгуулах тухай

23

2019.10.30

392

Журам батлах тухай

24

2019.12.11

433

Шагнал олгох тухай

25

201912.18

449

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

26

2019.12.25

475

Үндэсний жагсаалт батлах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2018

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2018.02.06

49

Журам батлах, шагналын хэмжээ тогтоох тухай

2

2018.04.04

99

Журам батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

3

2018.05.02

121

Журам батлах тухай

4

2018.05.23

149

Ой тэмдэглэх тухай

5

2018.05.30

162

Мөнгөн шагнал олгох тухай

6

2018.06.13

173

Журам шинэчлэн батлах тухай

7

2018.06.20

183

Журам батлах тухай

8

2018.06.27

199

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

9

2018.06.20

184

Журам батлах тухай

10

2018.08.08

195

Мөнгөн шагнал олгох тухай

11

2018.08.15

253

Ой тэмдэглэх тухай

12

2018.08.15

251

Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай

13

2018.08.15

252

Нэрэмжит болгох тухай

14

2018.09.05

283

Ой тэмдэглэх тухай

15

2018.09.05

276

Сургалтын орчинд авах арга хэмжээний тухай

16

2018.09.05

281

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

17

2018.09.05

282

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

18

2018.10.03

298

Мөнгөн шагнал олгох тухай

19

2018.10.03

299

Дэлхийн өвийн дурсгалт газрын хамгаалалиын захиргаа байгуулах тухай

20

2018.10.31

333

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

21

2018.11.14

342

Шагнал олгох тухай

22

2018.11.21

353

Журам батлах тухай

23

2018.11.14

343

Журам нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

24

2018.11.21

354

Журам шинэчлэн батлах тухай

25

2018.12.26

399

Конвенц батлах тухай

26

2018.12.12

375

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2017

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2017.01.18

19

Шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл байгуулах тухай

2

2017.01.25

36

Ой тэмдэглэх тухай

3

2017.02.22

60

Олон улсын спортын тэмцээн, наадам зохион байгуулах тухай

4

2017.03.15

87

Мөнгөн шагнал олгох тухай

5

2017.03.29

107

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

6

2017.04.26

131

Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг өөрчлөн байгуулах тухай

7

2017.05.24

147

Хэлэлцээр батлах тухай

8

2017.08.23

239

Соёлын өвийн үндэсний төв байгуулах тухай

9

2017.09.20

267

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай

10

2017.09.22

276

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

11

2017.11.15

310

Хэлэлцээрийг батлах тухай

12

2017.12.06

328

Монгол улсад зохион байгуулах тив, олон улсын спортын тэмцээний тухай

13

2017.12.13

342

Мөнгөн шагнал олгох тухай

14

2017.12.13

343

Журам батлах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2016

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2016.01.18

52

Журам шинэчлэн батлах тухай

2

2016.02.08

92

Нэрэмжит болгох тухай

3

2016.03.07

144

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

4

2016.04.25

228

Олон улсын монголч эрдэмтдийн XI их хурал хуралдуулах тухай

5

2016.05.02

242

Хувьсах зардлын дундаж норматив, санхүүжүүлэх аргачлал батлах тухай

6

2016.06.16

333

Ой тэмдэглэх тухай

7

2016.06.28

347

Боловсролын баримт бичгийн лавлагааг цахим хэлбэрээр олгох тухай

8

2016.06.28

348

Мөнгөн шагнал олгох тухай

9

2016.08.17

40

Цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах талаар авах зарим араг хэмжээний тухай

10

2016.09.14

89

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

11

2016.09.21

93

Нэрэмжит болгох тухай

12

2016.09.21

94

Нэрэмжит болгох тухай

13

2016.11.02

129

Нэр өөрчлөх тухай

14

2016.11.23

157

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

15

2016.11.16

144

Ой тэмдэглэх тухай

16

2016.11.16

146

Шагнал олгох тухай

17

2016.11.23

158

Оюутны спортын IYих  наадам зохион байгуулах тухай

18

2016.12.21

195

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2015

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2015.01.26

26

Журам өөрчлөлт оруулах тухай

2

2015.01.26

27

Шинжлэх ухааны байгууллагуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

3

2015.03.02

78

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

4

2015.03.02

72

Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

5

2015.05.18

197

Улс, орон нутгийн тусгай сан хөмрөгийн улсын тооллогын дүнгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай

6

2015.06.08

232

Мөнгөн шагнал олгох тухай

7

2015.06.15

242

Ой тэмдэглэх тухай

8

2015.06.29

266

Тогтоолд  өөрчлөлт оруулах тухай

9

2015.07.07

275

Мөнгөн шагнал олгох тухай

10

2015.09.07

358

Төрийн өмчит дээд боловсролын байгууллагыг өөрчлөн байгуулах тухай

11

2015.09.14

368

Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалт батлах тухай

12

2015.09.28

390

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

13

2015.11.19

452

Нэрэмжит болгох тухай

14

2015.12.21

509

Хөтөлбөр батлах тухай

15

2015.12.21

510

Мөнгөн шагнал олгох тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2014

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2014.03.07

71

Журам, чиглэл шинэчлэн батлах тухай

2

2014.05.03

143

Дүрэм баталж, тогтоолд нэмэлт оруулах тухай

3

2014.07.04

214

Журамд нэмэлт оруулах тухай

4

2014.09.18

301

Журам шинэчлэн батлах тухай

5

2014.11.26

374

Журам батлах тухай

6

2014.12.01

375

Мөнгөн шагнал олгох тухай

7

2014.12.01

376

Олон улсын спортын тэмцээн, наадам зохион байгуулах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2013

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2013.01.12

7

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

2

2013.02.02

37

Монгол хэлбичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай

3

2013.06.22

222

Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай

4

2013.06.26

229

Журам батлах, тогтоолд нэмэлт оруулах тухай

5

2013.11.30

392

Шагнал олгох тухай

6

2013.12.14

412

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2012

1

2012.02.20

56

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Монгол судлалын)

2

2012.02.29

58

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

3

2012.04.04

105

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай (1995-241)

4

2012.04.18

121

Нэрэмжит болгох тухай

5

2012.04.25

135

Мөнгөн шагнал олгох тухай (Соёл, урлагийн)

6

2012.05.30

190

Нэрэмжит болгох тухай /Ж.Лхагвасүрэнгийн/

7

2012.06.05

197

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

8

2012.06.13

204

Нэрэмжит шагнал олгох журам батлах тухай

9

2012.12.01

147

Шагнал олгох тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2011

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2011.02.01

30

Мөнгөн шагнал олгох тухай

2

2011.04.13

117

Журам батлах тухай (МБ, сургалтын сангийн хөрөнгө)

3

2011.05.03

150

Тэмдэглэлт өдрийн тухай

4

2011.05.11

157

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Сонгодог урлаг II)

5

2011.06.08

179

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын тухай (ЕБС-ийн үдийн хоол)

6

2011.06.08

172

Ой тэмдэглэх тухай (Академич Б.Ширэндэвийн 100 жил)

7

2011.07.06

215

Ой тэмдэглэх тухай (Донровын Намдагийн 100 жил )

8

2011.07.06

216

Ой тэмдэглэх тухай (Дамдиний Пэрлээгийн 100 жил)

9

2011.07.06

218

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв байгуулах тухай (Орхон, Булганд)

10

2011.07.06

219

Мөнгөн шагнал олгох тухай

11

2011.07.20

234

Түүх, соёлын дурсгалд хамааруулах тухай

12

2011.08.17

245

Сургалтын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

13

2011.08.31

264

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Иргэнд хишиг, хувь хүртэх)

14

2011.09.07

271

Түүх, соёлын дурсгалд  хамааруулж, хамгаалалтын бүс тогтоох тухай

15

2011.11.16

326

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

16

2011.12.16

357

Хөтөлбөр батлах тухай (Монгол тууль)

17

2011.12.28

373

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2010

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2010.01.20

15

Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын зарим байгууллагыг өөрчлөн байгуулах тухай

2

2010.02.17

41

Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

3

2010.03.05

56

Ажлын хэсэг байгуулах тухай (Их сургуулийн хотхон байгуулах ажлыг удирдах)

4

2010.03.10

58

Ой тэмдэглэх тухай /Ш.Лувсанвандангийн мэндэлсний 100 жилийн ойг/

5

2010.03.24

70

Мөнгөн шагнал олгох тухай

6

2010.04.28

103

Тогтоолд хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

7

2010.05.26

131

Ой тэмдэглэх тухай (Монгол хүн сансарт ниссэний 30 жилийн )

8

2010.05.26

133

Нэрэмжит болгох тухай

9

2010.07.07

173

Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл,цөм технологийн жагсаалт батлах тухай

10

2010.07.07

174

Шинжлэх ухаан салбарыг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай

11

2010.08.18

209

Сургалтын төлбөрийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

12

2010.09.01

219

Олон Улсын үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай

13

2010.12.01

314

Ой тэмдэглэх тухай (Хүннү гүрний 2220 жил)

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ-2009

Огноо

 Дугаар

Нэр

1

2009.01.14

10

Хөтөлбөр батлах тухай (Монгол уламжлалт бий, биелгээ)

2

2009.02.04

31

Дотоод, гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцуулах мэргэжлийн чиглэл тогтоох тухай

3

2009.02.11

50

Ой тэмдэглэх тухай

4

2009.03.18

78

Нэрэмжит болгох тухай /РАШМААГИЙН ГАВААГИЙН/

5

2009.08.06

242

Зарим хүмүүсийг сургалтын төрийн сангийн зээл, түүний хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлөх тухай

6

2009.08.18

254

Нэрэмжит болгох тухай

7

2009.09.02

269

Ой тэмдэглэх тухай /Хотгойдын Шадар Ван Чингүнжавын мэндэлсний 300 жилийн/

8

2009.09.02

271

Хархорум музей байгуулах тухай

9

2009.11.18

344

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

10

2009.11.18

345

Мөнгөн шагнал олгох тухай

11

2009.12.09

364

Хэлэлцээр батлах тухай (БНАЛУ-тай БСШУТ,СПОРТ)

 

 

 

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд