card

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

 

Ажлын байрны нэр

Албан хаагчийн нэр

Өрөөний дугаар

Өрөөний утасны дугаар

1

1

Сайд

Л.Энх-Амгалан

511а

323158

263158

2

2

Дэд сайд

Г.Ганбаяр

510

262003

3

3

Төрийн нарийн бичгийн дарга 

Д.Батбаатар

411

263653

САЙДЫН АЖЛЫН АЛБА

4

1

Сайдын ахлах зөвлөх

М.Батгэрэл

508

267131

5

2

Сайдын зөвлөх

Б.Гантулга

506

263646

6

3

Сайдын ажлын албаны зохицуулагч

Н.Янжиндулам

511

262480

7

4

Сайдын туслах

Ч.Онончимэг

511

262480

8

5

Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга

Ц.Шинэбаяр

110

 

9

6

Хэвлэлийн төлөөлөгч

Ё.Буянбилэг

110

260723

10

7

Хэвлэлийн төлөөлөгч

Ц.Энхцэцэг

110

260723

I.БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

11

1

Газрын дарга

Ж.Ганбаатар

514

 

12

2

Яамны стратеги болон салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

Ю.Алтантуяа

215

 

267445

13

3

Салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Т.Амартүвшин

214

266588

14

4

Бодлогын баримт бичгийн гүйцэтгэлийн тайлагналт, шинжилгээ хариуцсан шинжээч

Б.Доржхуяг

214

266588

15

5

Шинжлэх ухаан, технологи, инновац, цахим бичвэрийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Д.Баяр

215

267445

16

6

Сургалтын агуулга хөтөлбөр, арга зүй, үнэлгээ, орчны бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Ж.Нарантуяа

214

266588

17

7

Салбарын хүний нөөц, суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Ц.Бумангэрэл

214

266588

 

18

8

Салбарын эдийн засаг, төсвийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Д.Тамир

214

II.МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

19

1

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

О.Дүнжиннамдаг

407

260722

20

2

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын салбарын статистик, мэдээллийн сан, дүн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

Б.Дэмэддорж

515-4

263600

21

3

Дээд боловсрол, шинжлэх ухаан, инновацийн салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Анхзаяа

515-3

318131

22

4

Боловсролын салбарын цахим технологийн бодлого, зохицуулалт болон салбарын мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Мөнхсанчир

515-4

263600

23

5

Шинжлэх ухаан, инновацийн салбарын цахим технологийн нэвтрүүлэлт болон мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, сүлжээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Л.Отгонжаргал

515-3

318131

III.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

24

1

Газрын дарга 

О.Хуягцогт

515

260409

25

2

Яамны хүний нөөцийн болон төрийн албаны салбар зөвлөлийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч

Ш.Сарантуяа

418

264531

26

3

Яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлагнал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Чинтогтох

501

263181

27

4

Салбарын шагнал, урамшуулал, жендерийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

П.Жавзмаа

516-5

266297

28

5

Хууль, тогтоомж, тушаал шийдвэрийн биелэлтийн тайлагнал, шинжилгээ болон чанарын удирдлагын стандартын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Батсайхан

501

263181

29

6

Байгууллагын соёл, яамны дотоод үйл ажиллагаа, ахмадын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

М.Уранзул

501

263181

30

7

Яамны албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ахлах зохион байгуулагч

Б.Сайнжаргал

105

262227

31

8

Дэд сайдын туслах бөгөөд гамшгаас хамгаалах салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Б.Сайнбилэг

509

262003

32

9

Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах бөгөөд салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоодтой харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Сэлэнгэ

412

263653

33

10

Яамны архивын эрхлэгч

Б.Баярхүү

112

262227

34

11

Бичиг хэргийн ажилтан

Ж.Болорчимэг

105

262227

IV.САНХҮҮ, АЖ АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГ

35

1

Яамны ахлах нягтлан бодогч

Б.Мэнд-Амар

123

263663

36

2

Яамны хангамж үйлчилгээ хариуцсан ажилтан

П.Энхтайван

108

263727

37

3

Сайдын жолооч, техникийн комиссын гишүүн

Н.Ган-Эрдэнэ

 

 

38

4

Дэд сайдын жолооч

Д.Эрдэнэ-Очир

 

 

39

5

Төрийн нарийн бичгийн даргын жолооч

Г.Очтамир

 

 

40

6

Яамны жолооч, техникийн комиссын гишүүн

Ж.Мөнхжаргал

 

 

V.ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

41

1

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

Б.Мөнгөнбагана

416

263118

42

2

Ерөнхий боловсролын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, эрх зүйн мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ч.Баярмаа

408

260367

43

3

Дээд боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Идэрмөнх

408

260367

44

4

Салбарын нууц, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал, худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

П.Нямхүү

410

267066

45

5

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбар, яамны дотоод асуудлын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Насантогтох

408

260367

VI.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

46

1

Газрын дарга

Ж.Мягмар

406

266752

47

2

Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, хөтөлбөр, чанарын үнэлгээний асуудал хариуцсан шинжээч

Ц.Сарантуяа

420

263284

 

48

3

Ясли, хүүхэд харах үйлчилгээ, хүүхдийн хөгжил, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Пүрэвсайхан

420

263284

 

49

4

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмж, сургалтын орчны аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Амирда

420

263284

 

50

5

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Бадамжав

420

263284

 

VII. БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

51

1

Газрын дарга

Т.Ням-Очир

504

262424

52

2

Бага, дунд боловсролын бодлогын хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

А.Цолмон

 

405

260721

53

3

Бага боловсролын агуулга, хөтөлбөрийн асуудал, зохицуулалт  хариуцсан шинжээч

Ц.Чимэдлхам

507

267131

54

4

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын тогтолцоо, удирдлагын асуудал хариуцсан шинжээч

Д.Наранзул

507

267131

55

5

Ерөнхий боловсролын чанарын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Дуламсүрэн

405

260721

56

6

Албан бус, насан туршийн боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Энхбаяр

507

267131

57

7

Ерөнхий боловсролын салбарын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Болормаа

507

267131

58

8

Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, орчны аюулгүй байдлын стандарт, хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

П.Наранжаргал

507

267131

59

9

Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Байгаль

507

267131

VIII.СУРАЛЦАГЧИЙН ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС

60

1

Хэлтсийн дарга

Т.Түмэнжаргал

417

260724

61

2

Сургуулийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний бодлого, стандарт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Дуламханд

519

266297

62

3

Цэцэрлэгийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний бодлого, стандарт хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

 

Г.Амарсанаа

518

323224

63

4

Сургууль, цэцэрлэгийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн хангалт, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Цэндсүрэн

518

323224

IX.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

64

1

Газрын  даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

С.Должин

502

260613

65

2

Дээд боловсролын тогтолцоо, хөгжлийн асуудал хариуцсан шинжээч

Д.Батцэцэг

505

263449

66

3

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын зөвшөөрөл, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хариуцсан шинжээч

Г.Батнэмэх

67

4

Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, чанарын үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ш.Цэндболд

68

5

Дээд боловсролын салбарын хүний нөөц, оюутны хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Батсэлэм

X.ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР

69

1

Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

С.Мөнхбат

513

260816

70

2

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын тогтолцоо, мэдээллийн цахим үйлчилгээ хариуцсан шинжээч

Б.Бат-Эрдэнэ

503

 

260325

71

3

Монгол судлал, судалгааны үндсэн чиглэл, суурь судалгааны төслийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Баттогтох

72

4

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын хөгжил, шинжлэх ухаан технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологи, улсын захиалгат төсөл болон хөтөлбөрийн хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Пүрэвдорж

73

5

Салбарын түншлэл, хүний нөөцийн хөгжил, зорилтот болон гадаадтай хамтарсан судалгааны төслийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Л.Мөнхтуяа

XI.ИННОВАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

74

1

Газрын дарга

Д.Одгэрэл

414

260387

75

2

Инновац, оюуны өмчийн бодлогын зохицуулалт, хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан шинжээч

Ц.Намчинсүрэн

118

 

263180

 

76

3

Цахим технологийн инновац, цахим хэл шинжлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Оюунцэцэг

77

4

Шинжлэх ухааны парк, инновацийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбулаг

116

266428

78

5

Инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, шинжлэх ухааны түгээн дэлгэрүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Алтанбилэг

XII. ГАДААД ХАРИЛЦАА,  ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

79

1

Газрын дарга

 Д.Гарди

415

262916

80

2

Боловсролын салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт хариуцсан шинжээч

О.Оюунбилэг

421

260728

81

3

Шинжлэх ухаан, инновацийн салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Энхбаяр

212

260726  

82

4

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны мэдээллийн сан, ёслол, протокол хариуцсан мэргэжилтэн

П.Содгэрэл

421

260728

83

6

Гадаадад, гадаадаас суралцах оюутны бодлого, хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Болор

212

260726

84

7

Гадаадын төсөл хөтөлбөрийн бодлого төлөвлөлт зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Намнансүрэн

418

264531

XIII.САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР

85

1

Газрын дарга

С.Нансалмаа

413

323284

86

2

Төсвийн нэгтгэл, төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт, гадаадын төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах шинжээч

А.Мөнх-Оргил

403

263495

87

3

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцын санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч, төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Х.Ганцэцэг

402

260657

88

4

Боловсролын удирдлагын байгууллага, бага, дунд боловсролын  төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

М.Энхээ

419

266295

89

5

Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын салбар, тусгай сангийн төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Дэлгэрмөрөн

403

263495

91

6

Салбарын хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөлт, зохицуулалт, санхүүжилт, тайлагналт, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Билэг-Өрнөх

419

266295

92

7

Сургуулийн өмнөх боловсролын төсвийн төлөвлөлт, зохицуулалт, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

М.Балжинням

403

263495

93

8

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, ерөнхий баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

А.Отгонсүрэн

109b

260729

94

9

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Үзмээ

109а

XIV.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

95

1

Газрын дарга

Ч.Энх-Амгалан

526

318700

96

2

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн баталгаажуулалт, тайлагналт, мэдээллийн сан, худалдан авах ажиллагааны зохицуулалтын асуудал хариуцсан ахлах шинжээч

С.Жамъяндорж 

524

 

97

3

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ч.Батболд

401Б

313006

98

4

Бага, дунд боловсролын байгууллагын хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Ганбат

523

70120939

99

5

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын байгууллагын техник, тоног төхөөрөмж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Т.Сумъяа

525

313006

100

6

Дээд боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллагын хөрөнгө оруулалт, их засвар болон гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Дашханд

401В

313006

XV.ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

101

1

Газрын дарга

Г.Энхжаргал

404

264247

102

2

Дотоод аудитор, шинжээч

Ү.Дэлгэрмаа

210

267791

103

3

Дотоод аудитор

М.Нямханд

213

263855

104

4

Дотоод аудитор

Ж.Цэрэннадмид

213

263855

105

5

Бага, дунд боловсролын салбарын үйл ажиллагааны хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Батдорж

210

267791

106

6

Дээд боловсрол, шинжлэх ухаан, инновац, технологийн салбарын үйл ажиллагааны хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Одончимэг

210

267791

107

7

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Батбаяр

210

267791

XVI.ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН ХЭЛТЭС

108

1

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

Ч.Ганцэцэг

409

266294

109

2

Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалтын агуулга, хөтөлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Гэрэлтуяа

102

 

110

3

Сургалтын орчин, сургалтын хэрэглэгдэхүүний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Амаржаргал

111

4

Тусгай хэрэгцээт боловсролын хүртээмж, тэгш хамран сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Оюунбат

501

263181

Гэрээт ажилтан

112

1

Гэрээт инженер

Ц.Батболд

401В

313006

113

2

Гэрээт инженер

С.Билэгбаатар

401Б

320358

114

3

Гэрээт инженер

С.Одмаа

401В

313006

115

4

Гэрээт инженер

Л.Отгонбаяр

401Б

320358

116

5

Гэрээт инженер

М.Тэмүгэн

 

313006

117

6

Гэрээт ажилтан

Д.Дулмаа

 

263449

118

7

Гэрээт ажилтан

П.Ууганбаяр

 

263600

Засгийн газрын III байрны харуул хамгаалалтын алба

Харуул

263513

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд