СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

A- A A+
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

 

Улсын хэмжээнд 2023-2024 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролын нийт 1410 байгууллагад 9034 бүлгийн  274236 хүүхэд суралцаж байна. Нийт багш, ажиллагчдын тоо 33999 байгаагийн 9733 (28.6%) нь үндсэн багшаар ажиллаж байна.

Нийт 1410 байгууллагын 1010 нь төрийн өмчийн, 400 нь хувийн цэцэрлэг байна.  СӨБ-д хамрагдсан нийт хүүхдийн  260271 нь үндсэн сургалтад, 13965 нь хувилбарт сургалтад хамрагдаж байна.