card

Үндэсний хөтөлбөр

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 33 дугаар тогтоолоор “Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр” батлагдав.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, Технологи, Инновацийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Шинжлэх ухаан, Технологи, Инновацийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 162 дугаар тогтоолоор шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлагдав. Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хүний нөөцийг тасралтгүй, тогтвортой хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
 “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

“Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 282 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр.

Дэлгэрэнгүй
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 209 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр”.

Дэлгэрэнгүй
Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монгол судлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 98 дугаар тогтоолоор Монгол судлалыг хөгжүүлэх Үндэсний хөтөлбөр батлагдав. Монгол судлалыг олон улсын болон бүс нутгийн хүрээнд өргөжүүлэх, сурталчлан таниулах, сурталчилах, түгээн дэлгэрүүлэх, монгол судлалын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх таатай орчныг бүрдүүлэх, хэл, соёлын дархлааг бэхжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН “НЭГ МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН “НЭГ МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны "НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН “НЭГ МОНГОЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 105 дугаар тогтоол.

Дэлгэрэнгүй

"Боловсрол" үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны "ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ (Боловсрол)" 31 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Боловсрол" үндэсний хөтөлбөр.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРӨӨС БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

ТӨРӨӨС БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны "НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого батлах тухай" 12 дугаар тогтоол.

Дэлгэрэнгүй