Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд “Боловсролын үнэлгээний төв, үндэсний болон орон нутгийн түвшинд үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтний чадавхыг бэхжүүлэх” зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчид “Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам” болон Дэлхийн банкны худалдан авалтын STEP системээр дамжуулан 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр ирүүлсэн зөвшөөрлийг тус тус үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр дараах байгууллагад 2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

 

      №
 

Зөвлөхийн нэр

Гэрээний дүн (төг)

Сонгон шалгаруулсан үндэслэл

1

Боловсролын үнэлгээний төв

675,410,600

“Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам”, Дэлхийн банкны STEP системээр дамжуулан 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр ирүүлсэн зөвшөөрөл.