Сайдын тушаал : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
Нүүр
  БCШУСЯСӨББага, дундДээдСоёл, урлагШинжлэх ухаанСпорт
   Шилэн данс
       
    Сайдын тушаал
    #ГарчигҮзсэн
    1Ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босго оноо тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2016-03-16 Дугаар: А/86
    2646
    2Элсэгчдийн тоог батлах тухай
    Батлагдсан: 2015-06-05 Дугаар: А/210
    4920
    3Журам, маягт, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай /Шагналын журам/
    Батлагдсан: 2015-01-20 Дугаар: А20
    11131
    4Хууль хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Шилэн данс/
    Батлагдсан: 2015-01-05 Дугаар: А/01
    1776
    5Тушаалын хавсралтыг өөрчлөн батлах тухай
    Батлагдсан: 2015-01-05 Дугаар: А/02
    4664
    6Цэцэрлэгийн хомсдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2014-06-04 Дугаар: A245
    1183
    7Жагсаалт батлах тухай /Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэгсэл/
    Батлагдсан: 2013-07-01 Дугаар: 266
    2749
    8Чиглэл батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-04-10 Дугаар: А110
    1498
    9Чиглэл батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-03-24 Дугаар: А112
    2112
    10Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай /СӨБ-ийн багшид багшлах эрх, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт/
    Батлагдсан: 2014-02-28 Дугаар: А52
    2144
    11Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2010-02-04 Дугаар: А45
    1176
    12Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-04-11 Дугаар: А/140
    3408
    13Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2014-06-10 Дугаар: А/255
    1082
    14Магистр, докторын мэргэжлийн чиглэл, индекс, журам батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2014-07-12 Дугаар: А370
    7369
    15Гамшгаас хамгаалах сургалтын тухай
    Батлагдсан: 2014-09-08 Дугаар: А/358
    1985
    16Сургалтын төлөвлөгөө, цөм хөтөлбөр, багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-06-03 Дугаар: 240
    25402
    17Хичээлийн жилийн бүтэц батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-12-10 Дугаар: А/445
    7239
    18Хичээлийн жагсаалт батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-06-27 Дугаар: А/285
    4742
    19Загвар батлах тухай /Дээд боловсролын байгууллагад сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар/
    Батлагдсан: 2014-06-30 Дугаар: А/289
    2746
    20Гэрээний загвар шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-04-28 Дугаар: 93
    2583
    21Элсэлтийн чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2014-04-14 Дугаар: А/143
    3614
    22Нийтлэг шаардлага батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-04-28 Дугаар: А/174
    7789
    23Тушаалд нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2014-03-07 Дугаар: А/60
    2838
    24Чиглэл батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-14 Дугаар: 299
    4353
    25Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2014-03-13 Дугаар: a78
    7886
    26Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2008-11-19 Дугаар: 86
    2818
    27Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2008-02-14 Дугаар: 56/64
    1802
    28Тусгай зөвшөөрөл олгох арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2013-05-20 Дугаар: 181
    2622
    29Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2002-08-08 Дугаар: 230
    1803
    301-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай
    Батлагдсан: 2005-09-14 Дугаар: 225/296
    1608
    31Итгэлцүүр батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-08-31 Дугаар: 306/237
    853
    32Үнэлгээний үзүүлэлт батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-12-04 Дугаар: 463
    1232
    33Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм
    Батлагдсан: 2007-12-03 Дугаар: 454
    742
    34Шинжлэх ухааны Академийн гишүүнд олгох нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2009-12-22 Дугаар: 577/294
    661
    35Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай
    Батлагдсан: 2011-08-30 Дугаар: 314
    1622
    36Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг зохиох, түгээх журам
    Батлагдсан: 2009-04-16 Дугаар: 131
    1013
    37Ерөнхий боловсролын сургуулийн Үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2007-09-24 Дугаар: 336/247
    1471
    38Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2005-12-16 Дугаар: 405
    3436
    39Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах журам
    Батлагдсан: 2012-11-20 Дугаар: 131
    1689
    40Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2009-07-10 Дугаар: 301
    1659
    41Журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-15 Дугаар: А/305
    4911
    42Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын тухай
    Батлагдсан: 2013-12-11 Дугаар: А/448
    2141
    43Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам
    Батлагдсан: 2013-08-09 Дугаар: А/287
    4273
    44Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам
    Батлагдсан: 2013-08-13 Дугаар: А/293
    6685
    45Бодлого батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-28 Дугаар: А/327
    2462
    46Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2013-05-24 Дугаар: 191
    1815
    47Боловсролын салбарт мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-09-20 Дугаар: А24
    1058
    48Журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-19 Дугаар: А/315
    5571
    49Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: A/309
    6448
    50Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: А/311
    12743
    51Чиглэл, дүрэм, бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-06-19 Дугаар: А/242
    3429
    52Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутан сонгон шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2013-08-19 Дугаар: а/316
    27700
    53Журам шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-03-18 Дугаар: А/79
    3127
    54Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай 2013-2014
    Батлагдсан: 2013-02-01 Дугаар: А/38
    11485
    55Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2013-02-25 Дугаар: А/61
    2318
    56Түр журам батлах тухай
    Батлагдсан: 2013-02-22 Дугаар: А/58
    4540
    57Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2013-02-15 Дугаар: А/57
    1648
    58Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх арга зүй, аргачлал
    Батлагдсан: 2013-01-17 Дугаар: А/23
    5778
    59Багшийн хөгжил хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-11-22 Дугаар: А/136
    5682
    60Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-26 Дугаар: А/92
    2328
    61Сурагчдын улирлын амралтын хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-26 Дугаар: А/94
    2465
    62Ном унших арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тухай
    Батлагдсан: 2012-10-08 Дугаар: А/51
    9490
    63Хүүхдийн авьяасыг нээж, хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2012-10-08 Дугаар: А/52
    14521
    64ЕБС-ийн хичээлийн жилийн бүтэц батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-12-11 Дугаар: А/175
    1706
    65"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-11-22 Дугаар: А/136
    2324
    66"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 0000-00-00 Дугаар:
    1604
    67Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай 1 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2012-06-05 Дугаар: А/303
    2296
    68Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай
    Батлагдсан: 2012-01-02 Дугаар: 01
    2896
    69Ерөнхий боловсролын сургуулийн шатрын спортын анхан, дунд, гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтын хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2011-11-24 Дугаар: 471
    3904
    70 Болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-11-27 Дугаар: 440
    4024
    71Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2011-07-08 Дугаар: 262
    2538
    72Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2008-05-01 Дугаар: 179
    2619
    73 Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2010-05-27 Дугаар: 244
    2514
    74Албан бус боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого, үлгэрчилсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, дүрэм батлах тухай
    Батлагдсан: 2010-12-10 Дугаар: 556
    3740
    75Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай
    Батлагдсан: 2011-07-20 Дугаар: 279
    8578
    76Загварт өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2011-04-05 Дугаар: 103
    1679
    77Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж, дүгнэх журамд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2011-04-08 Дугаар: 118
    3653
    78Ерөнхий боловсролын сургуульд Багшийн хөгжлийн танхим ажиллуулах зөвлөмж
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 114
    3064
    79Бодлого, төлөвлөгөө, бүтэц батлах тухай
    Батлагдсан: 2006-06-16 Дугаар: 236
    11057
    802010-2011 оны хичээлийн жилийн төгсөх шалгалтын журам
    Батлагдсан: 2010-12-25 Дугаар: 49
    2802
    81Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам
    Батлагдсан: 2011-01-13 Дугаар: 09
    3801
    82Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам
    Батлагдсан: 2011-01-26 Дугаар: 31
    1450
    83Сурагчдын нэгдүгээр улирлын амралтын хугацааны тухай
    Батлагдсан: 2010-10-05 Дугаар: 438
    1123
    84Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай 2010-2011 хичээлийн жил
    Батлагдсан: 2010-05-29 Дугаар: 247
    1356
    85Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2010-05-20 Дугаар: 235
    11678
    86Хөтөлбөр батлах, бүтэц, орон тооны дээд хязгаар тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2009-09-17 Дугаар: 381
    1714
    87Мэргэжлийн чиглэл тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2008-09-09 Дугаар: 462
    3497
    88 Зөвлөлийн гишүүдийг батлах, мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2009-12-00 Дугаар: 545
    1667
    89Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам” нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2010-11-04 Дугаар: 492
    2487
    90Ерөнхий боловсролын сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2010-10-25 Дугаар: 471
    11627
    91Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам, заавар, загвар батлах
    Батлагдсан: 2010-08-06 Дугаар: 361
    10011
    92Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага
    Батлагдсан: 2010-08-13 Дугаар: 353
    6885
    93Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичийн загвар батлах тухай
    Батлагдсан: 2010-06-29 Дугаар: 314
    5012
    94Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай
    Батлагдсан: 2009-05-01 Дугаар: 183
    1354
    95Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш, ажилтанд кредит олгох төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр
    Батлагдсан: 2009-05-01 Дугаар: 179
    1887
    96Боловсролын зайны сургалтын үндэсний төвийн байр, тоног төхөөрөмжийг ашиглах журам
    Батлагдсан: 2009-03-13 Дугаар: 85
    1711
    97Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай
    Батлагдсан: 2009-04-24 Дугаар: 152
    3777
    98Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд
    Батлагдсан: 2008-12-24 Дугаар: 156
    1307
    99Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 112
    3078
    100Улсын тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 111
    4371
    101Хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм
    Батлагдсан: 2008-11-13 Дугаар: 68
    15063
    102Мэргэжил дээшлүүлэх журам батлах тухай
    Батлагдсан: 2008-11-13 Дугаар: 72
    4879
    103Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 483
    2101
    104Бага, дунд боловсролын салбарт 2015 он хүртэлх хугацаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндсэн чиглэл
    Батлагдсан: 2006-12-19 Дугаар: 450
    3536
    105Ерөнхий боловсролын сургуулийн компьютерийн танхимд тавих үлгэрчилсэн шаардлага
    Батлагдсан: 2006-11-21 Дугаар: 413
    3741
    106Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг төлөвлөх, үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл
    Батлагдсан: 2009-12-14 Дугаар: 561
    5294
    107Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага /МСҮТ, шаталсан сургалтын коллеж/-д суралцагч элсүүлэх журам
    Батлагдсан: 2006-05-23 Дугаар: 189
    2440
    108Журамд нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2004-03-19 Дугаар: 69
    1252
    109Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2004-03-15 Дугаар: 66
    1221
    110Сургалтын төлбөрийн зээлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төгсөгчийн диплом олгох журам
    Батлагдсан: 2004-02-17 Дугаар: 39
    2234
    111Эрдэм шинжилгээний ажилтныг өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн докторантурт суралцуулах журам
    Батлагдсан: 2002-12-23 Дугаар: 380
    1521
    112Техникийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтын баримт бичиг боловсууралх үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 2000-07-10 Дугаар: 160
    5770
    113Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага
    Батлагдсан: 1999-04-02 Дугаар: 65
    3289
    114Боловсролын байгууллагад гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжүүлсэн сургалт зохион байгуулах журам
    Батлагдсан: 1999-06-22 Дугаар: 130
    2878
    115Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөр олгох, хугацааг сунгах, цуцлах ажлыг хянан шийдвэрлэхэд баримтлах заавар
    Батлагдсан: 2008-10-10 Дугаар: 15
    20972
    116Загварт нэмэлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-04-04 Дугаар: 160
    1331
    117Ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжлийн сургалт- үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2003-12-31 Дугаар: 451
    1574
    118Эчнээ сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2006-12-21 Дугаар: 456
    2042
    119Уралдааны болзол батлах тухай
    Батлагдсан: 2005-09-30 Дугаар: 301
    1366
    120Суралцагчийн дүрэмт хувцасны тухай
    Батлагдсан: 2005-05-20 Дугаар: 163
    1776
    121Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам
    Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 113
    1652
    122Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх тухай
    Батлагдсан: 2005-05-12 Дугаар: 148
    989
    123Кадастрын зураглал хийлгэх, мэдээллийн сан байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2005-05-10 Дугаар: 147
    1331
    124Төрийн бус өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал
    Батлагдсан: 2004-07-20 Дугаар: 238
    3158
    125Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
    Батлагдсан: 2004-04-16 Дугаар: 107
    1248
    126Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм
    Батлагдсан: 2004-01-15 Дугаар: 12
    1276
    127 Тушаал хүчингүй болгох тухай
    Батлагдсан: 2009-05-07 Дугаар: 187
    1469
    128Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийг аттестатчилах журам
    Батлагдсан: 2003-12-31 Дугаар: 450
    2815
    129Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон үзүүлэлтүүд
    Батлагдсан: 2003-10-01 Дугаар: 321
    5382
    130Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, багш ажиллуулах журам
    Батлагдсан: 2003-08-08 Дугаар: 261
    1269
    131Их сургууль, дээд сургуулийн харьяа сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2003-05-27 Дугаар: 184
    1433
    132Гэгээрлийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2003-05-19 Дугаар: 169
    2427
    133Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам
    Батлагдсан: 2003-05-09 Дугаар: 158
    4709
    134Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавих нийтлэг шаардлага
    Батлагдсан: 2003-05-01 Дугаар: 139
    3059
    135Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 2003-03-21 Дугаар: 82
    2293
    136Гадаад хэлээр сургалт явуулдаг цэцэрлэг, бага сургуульд монгол хэлээр эзэмшвэл зохих дуу, шүлэг, ардын аман зохиолын жагсаалт
    Батлагдсан: 2003-03-21 Дугаар: 81
    9401
    137Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах нийтлэг журам
    Батлагдсан: 2003-03-10 Дугаар: 64
    5324
    138Ерөнхий боловсролын сургуульд гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 2002-11-19 Дугаар: 333
    3897
    139Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах ажилтнуудыг Улсын багшийн их сургуулийн магистрантурт хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцуулах журам
    Батлагдсан: 2001-09-18 Дугаар: 300
    1291
    140Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам
    Батлагдсан: 2001-04-09 Дугаар: 113
    1724
    141Техникийн болон мэргэжлийн сургуульд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам
    Батлагдсан: 1999-11-11 Дугаар: 246
    1610
    142Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас бүх шатны сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгт өгсөн хандив, хуримтлалыг хүлээн авах, зарцуулах журам
    Батлагдсан: 1999-11-10 Дугаар: 244
    1887
    143Туршилт явуулахыг зөвшөөрөх тухай
    Батлагдсан: 2006-12-14 Дугаар: 445
    972
    144Их сургууль, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2002-10-07 Дугаар: 283
    1659
    145Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах түр журам
    Батлагдсан: 2008-02-13 Дугаар: 55
    2543
    146Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
    Батлагдсан: 2008-02-07 Дугаар: 54
    1775
    147Сургалтын эчнээ, оройн хэлбэр, зайны сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2008-02-07 Дугаар: 53
    1659
    148Тушаал хүчингүй болгох тухай
    Батлагдсан: 2008-01-21 Дугаар: 25
    1441
    149Архидан согтуурахтай тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2008-01-11 Дугаар: 17
    2449
    150Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах түр журам
    Батлагдсан: 2008-01-08 Дугаар: 5
    1714
    151Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм
    Батлагдсан: 2007-11-06 Дугаар: 401
    2016
    152Журам хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарим зохицуулалтын тухай
    Батлагдсан: 2007-10-25 Дугаар: 380
    1066
    153Докторантурын хороо байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2007-10-12 Дугаар: 369
    1441
    154Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам
    Батлагдсан: 2007-10-09 Дугаар: 362
    1668
    155Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-10-05 Дугаар: 351
    54110
    156Туршилт явуулах тухай
    Батлагдсан: 2007-08-20 Дугаар: 297
    2993
    157Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний хувилбарыг батлах тухай
    Батлагдсан: 2007-08-20 Дугаар: 296
    4415
    158Загвар анги байгуулах тухай
    Батлагдсан: 2007-06-25 Дугаар: 243
    3549
    159Журам батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2007-06-07 Дугаар: 188
    1107
    160Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам
    Батлагдсан: 2007-06-07 Дугаар: 187
    4936
    161Мэдээллийн технологийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2007-06-05 Дугаар: 183
    1623
    162БСШУЯ-ны харьяа, улсын хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын ажлын байрны тодорхойлолт
    Батлагдсан: 2007-05-31 Дугаар: 179
    3313
    163Ерөнхий боловсролын сургуулийг 11 жилийн тогтолцоонд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан суурь болон бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд олгох болов
    Батлагдсан: 2007-04-19 Дугаар: 125
    1515
    164Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
    Батлагдсан: 2007-04-16 Дугаар: 120
    1047
    165Элсэлтийн хяналтын тооны тухай
    Батлагдсан: 2007-03-28 Дугаар: 90
    1600
    166Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр нээхэд тавигдах шаардлагын тухай
    Батлагдсан: 2007-03-27 Дугаар: 88
    1884
    167Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм
    Батлагдсан: 2007-02-12 Дугаар: 41
    12332
    168Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого
    Батлагдсан: 2007-12-20 Дугаар: 20
    5418
    169Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтл
    Батлагдсан: 2007-12-20 Дугаар: 17
    11632
    170Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын шагналын журам
    Батлагдсан: 2010-10-13 Дугаар: 451
    16851
    171Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн мэргэжлийн ёс зүйн ерөнхий дүрэм
    Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 482
    7448
    172Дээд боловсролын диплом олгох журам
    Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 480
    6730
    173Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам
    Батлагдсан: 2010-01-26 Дугаар: 26
    6743
    174Гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2007-12-17 Дугаар: 11
    30965
    175Гадаадад суралцах оюутныг сонгон шалгаруулах журам
    Батлагдсан: 2006-12-01 Дугаар: 433
    14522
    Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах    
    Төсөлд санал авч байна
     1 
    Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
    БСШУС-ын салбараас тусгах зорилтын санал ҮЗЭХ
     2  Соёлын тухай хуулийн төсөл ҮЗЭХ
     3  Киноны тухай хуулийн төсөл ҮЗЭХ
    Санал авч дууссан хэлэлцүүлгүүд ҮЗЭХ