Нүүр
  БШУЯСӨББага, дундДээдНТБШинжлэх ухаан, технологи
     
  Сайдын тушаал
  #ГарчигҮзсэн
  1Ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай
  Батлагдсан: 2014-04-11 Дугаар: А/140
  51
  2Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2014-06-10 Дугаар: А/255
  16
  3Магистр, докторын мэргэжлийн чиглэл, индекс, журам батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2014-07-12 Дугаар: А370
  3882
  4Гамшгаас хамгаалах сургалтын тухай
  Батлагдсан: 2014-09-08 Дугаар: А/358
  663
  5Сургалтын төлөвлөгөө, цөм хөтөлбөр, багийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
  Батлагдсан: 2014-06-03 Дугаар: 240
  9391
  6Хичээлийн жилийн бүтэц батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-12-10 Дугаар: А/445
  3029
  7Хичээлийн жагсаалт батлах тухай
  Батлагдсан: 2014-06-27 Дугаар: А/285
  3380
  8Загвар батлах тухай /Дээд боловсролын байгууллагад сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн загвар/
  Батлагдсан: 2014-06-30 Дугаар: А/289
  1783
  9Гэрээний загвар шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2014-04-28 Дугаар: 93
  1848
  10Элсэлтийн чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2014-04-14 Дугаар: А/143
  2336
  11Нийтлэг шаардлага батлах тухай
  Батлагдсан: 2014-04-28 Дугаар: А/174
  5030
  12Тушаалд нэмэлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2014-03-07 Дугаар: А/60
  1724
  13Чиглэл батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-08-14 Дугаар: 299
  2006
  14Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2014-03-13 Дугаар: a78
  4737
  15Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2008-11-19 Дугаар: 86
  1592
  16Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2008-02-14 Дугаар: 56/64
  970
  17Тусгай зөвшөөрөл олгох арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2013-05-20 Дугаар: 181
  1740
  18Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2002-08-08 Дугаар: 230
  819
  191-19 насны хүүхдийн хоногийн хоолны норм, үндсэн шимт бодис, илчлэгийн хэрэгцээг батлах тухай
  Батлагдсан: 2005-09-14 Дугаар: 225/296
  677
  20Итгэлцүүр батлах тухай
  Батлагдсан: 2007-08-31 Дугаар: 306/237
  334
  21Үнэлгээний үзүүлэлт батлах тухай
  Батлагдсан: 2007-12-04 Дугаар: 463
  505
  22Эрдэм шинжилгээний ажилтны ёс зүйн дүрэм
  Батлагдсан: 2007-12-03 Дугаар: 454
  329
  23Шинжлэх ухааны Академийн гишүүнд олгох нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
  Батлагдсан: 2009-12-22 Дугаар: 577/294
  255
  24Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай
  Батлагдсан: 2011-08-30 Дугаар: 314
  743
  25Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг зохиох, түгээх журам
  Батлагдсан: 2009-04-16 Дугаар: 131
  377
  26Ерөнхий боловсролын сургуулийн Үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2007-09-24 Дугаар: 336/247
  603
  27Хүүхдийн цэцэрлэгийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2005-12-16 Дугаар: 405
  861
  28Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх хувилбарт сургалтыг зохион байгуулах журам
  Батлагдсан: 2012-11-20 Дугаар: 131
  701
  29Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр батлах тухай
  Батлагдсан: 2009-07-10 Дугаар: 301
  750
  30Журам шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-08-15 Дугаар: А/305
  2214
  31Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтын тухай
  Батлагдсан: 2013-12-11 Дугаар: А/448
  1190
  32Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам
  Батлагдсан: 2013-08-09 Дугаар: А/287
  1552
  33Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам
  Батлагдсан: 2013-08-13 Дугаар: А/293
  3275
  34Бодлого батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-08-28 Дугаар: А/327
  1144
  35Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
  Батлагдсан: 2013-05-24 Дугаар: 191
  1128
  36Боловсролын салбарт мэдээлэл харилцаа, холбооны технологийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай
  Батлагдсан: 2012-09-20 Дугаар: А24
  523
  37Журам шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-08-19 Дугаар: А/315
  3869
  38Журам, загвар шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: A/309
  4233
  39Сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-08-16 Дугаар: А/311
  8365
  40Чиглэл, дүрэм, бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолт батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-06-19 Дугаар: А/242
  2236
  41Дэлхийн шилдэг их сургуульд суралцуулах оюутан сонгон шалгаруулах журам
  Батлагдсан: 2013-08-19 Дугаар: а/316
  20287
  42Журам шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-03-18 Дугаар: А/79
  2170
  43Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай 2013-2014
  Батлагдсан: 2013-02-01 Дугаар: А/38
  6714
  44Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2013-02-25 Дугаар: А/61
  938
  45Түр журам батлах тухай
  Батлагдсан: 2013-02-22 Дугаар: А/58
  2544
  46Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2013-02-15 Дугаар: А/57
  1249
  47Багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх арга зүй, аргачлал
  Батлагдсан: 2013-01-17 Дугаар: А/23
  4472
  48Багшийн хөгжил хөтөлбөр батлах тухай
  Батлагдсан: 2012-11-22 Дугаар: А/136
  3724
  49Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах тухай
  Батлагдсан: 2012-10-26 Дугаар: А/92
  1147
  50Сурагчдын улирлын амралтын хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2012-10-26 Дугаар: А/94
  808
  51Ном унших арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх тухай
  Батлагдсан: 2012-10-08 Дугаар: А/51
  5541
  52Хүүхдийн авьяасыг нээж, хөгжүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай
  Батлагдсан: 2012-10-08 Дугаар: А/52
  7645
  53Журам, маягт, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2012-12-14 Дугаар: А/194
  2697
  54ЕБС-ийн хичээлийн жилийн бүтэц батлах тухай
  Батлагдсан: 2012-12-11 Дугаар: А/175
  1034
  55"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай
  Батлагдсан: 2012-11-22 Дугаар: А/136
  1526
  56"Багшийн хөгжил" хөтөлбөр батлах тухай
  Батлагдсан: 0000-00-00 Дугаар:
  835
  57Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай 1 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2012-06-05 Дугаар: А/303
  1740
  58Боловсролын баримт бичгийн загвар шинэчлэн батлах тухай
  Батлагдсан: 2012-01-02 Дугаар: 01
  2318
  59Ерөнхий боловсролын сургуулийн шатрын спортын анхан, дунд, гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтын хөтөлбөр
  Батлагдсан: 2011-11-24 Дугаар: 471
  2375
  60 Болзол, түүнийг дүгнэх аргачлал батлах тухай
  Батлагдсан: 2007-11-27 Дугаар: 440
  2144
  61Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
  Батлагдсан: 2011-07-08 Дугаар: 262
  1877
  62Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
  Батлагдсан: 2008-05-01 Дугаар: 179
  1682
  63 Сургалтын хөтөлбөрийг зөвшөөрөх тухай
  Батлагдсан: 2010-05-27 Дугаар: 244
  1765
  64Албан бус боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого, үлгэрчилсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, дүрэм батлах тухай
  Батлагдсан: 2010-12-10 Дугаар: 556
  2328
  65Сургалтын хөтөлбөр батлах тухай
  Батлагдсан: 2011-07-20 Дугаар: 279
  5943
  66Загварт өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2011-04-05 Дугаар: 103
  1304
  67Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж, дүгнэх журамд өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2011-04-08 Дугаар: 118
  2523
  68Ерөнхий боловсролын сургуульд Багшийн хөгжлийн танхим ажиллуулах зөвлөмж
  Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 114
  1971
  69Бодлого, төлөвлөгөө, бүтэц батлах тухай
  Батлагдсан: 2006-06-16 Дугаар: 236
  6625
  702010-2011 оны хичээлийн жилийн төгсөх шалгалтын журам
  Батлагдсан: 2010-12-25 Дугаар: 49
  2047
  71Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах журам
  Батлагдсан: 2011-01-13 Дугаар: 09
  3257
  72Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам
  Батлагдсан: 2011-01-26 Дугаар: 31
  974
  73Сурагчдын нэгдүгээр улирлын амралтын хугацааны тухай
  Батлагдсан: 2010-10-05 Дугаар: 438
  825
  74Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай 2010-2011 хичээлийн жил
  Батлагдсан: 2010-05-29 Дугаар: 247
  1047
  75Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн тогтоох тухай
  Батлагдсан: 2010-05-20 Дугаар: 235
  7324
  76Хөтөлбөр батлах, бүтэц, орон тооны дээд хязгаар тогтоох тухай
  Батлагдсан: 2009-09-17 Дугаар: 381
  1293
  77Мэргэжлийн чиглэл тогтоох тухай
  Батлагдсан: 2008-09-09 Дугаар: 462
  2196
  78 Зөвлөлийн гишүүдийг батлах, мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай
  Батлагдсан: 2009-12-00 Дугаар: 545
  984
  79Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам” нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2010-11-04 Дугаар: 492
  1957
  80Ерөнхий боловсролын сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2010-10-25 Дугаар: 471
  6249
  81Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам, заавар, загвар батлах
  Батлагдсан: 2010-08-06 Дугаар: 361
  5864
  82Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага
  Батлагдсан: 2010-08-13 Дугаар: 353
  4611
  83Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичийн загвар батлах тухай
  Батлагдсан: 2010-06-29 Дугаар: 314
  3100
  84Элсэгчдийн хяналтын тоо батлах тухай
  Батлагдсан: 2009-05-01 Дугаар: 183
  1003
  85Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын багш, ажилтанд кредит олгох төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр
  Батлагдсан: 2009-05-01 Дугаар: 179
  1504
  86Боловсролын зайны сургалтын үндэсний төвийн байр, тоног төхөөрөмжийг ашиглах журам
  Батлагдсан: 2009-03-13 Дугаар: 85
  1118
  87Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай
  Батлагдсан: 2009-04-24 Дугаар: 152
  2253
  88Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд
  Батлагдсан: 2008-12-24 Дугаар: 156
  921
  89Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам
  Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 112
  2152
  90Улсын тэргүүний цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль шалгаруулах журам
  Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 111
  2225
  91Хүүхдийн цэцэрлэгийн аюулгүй байдлын дүрэм
  Батлагдсан: 2008-11-13 Дугаар: 68
  5888
  92Мэргэжил дээшлүүлэх журам батлах тухай
  Батлагдсан: 2008-11-13 Дугаар: 72
  3312
  93Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 483
  1378
  94Монгол Улсын дээд боловсролын стандартын үлгэрчилсэн загварт өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 481
  5935
  95Бага, дунд боловсролын салбарт 2015 он хүртэлх хугацаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэх үндсэн чиглэл
  Батлагдсан: 2006-12-19 Дугаар: 450
  2150
  96Ерөнхий боловсролын сургуулийн компьютерийн танхимд тавих үлгэрчилсэн шаардлага
  Батлагдсан: 2006-11-21 Дугаар: 413
  2449
  97Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг төлөвлөх, үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл
  Батлагдсан: 2009-12-14 Дугаар: 561
  4181
  98Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага /МСҮТ, шаталсан сургалтын коллеж/-д суралцагч элсүүлэх журам
  Батлагдсан: 2006-05-23 Дугаар: 189
  1424
  99Журамд нэмэлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2004-03-19 Дугаар: 69
  917
  100Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2004-03-15 Дугаар: 66
  866
  101Сургалтын төлбөрийн зээлээр дипломын болон бакалаврын боловсрол эзэмшсэн төгсөгчийн диплом олгох журам
  Батлагдсан: 2004-02-17 Дугаар: 39
  1420
  102Эрдэм шинжилгээний ажилтныг өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн докторантурт суралцуулах журам
  Батлагдсан: 2002-12-23 Дугаар: 380
  1128
  103Техникийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтын баримт бичиг боловсууралх үлгэрчилсэн журам
  Батлагдсан: 2000-07-10 Дугаар: 160
  3719
  104Дээд боловсролын байгууллагын номын санд тавих нийтлэг шаардлага
  Батлагдсан: 1999-04-02 Дугаар: 65
  1876
  105Боловсролын байгууллагад гүнзгийрүүлсэн болон төрөлжүүлсэн сургалт зохион байгуулах журам
  Батлагдсан: 1999-06-22 Дугаар: 130
  2232
  106Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөр олгох, хугацааг сунгах, цуцлах ажлыг хянан шийдвэрлэхэд баримтлах заавар
  Батлагдсан: 2008-10-10 Дугаар: 15
  12963
  107Загварт нэмэлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2008-04-04 Дугаар: 160
  1002
  108Ерөнхий боловсролын сургууль, Мэргэжлийн сургалт- үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2003-12-31 Дугаар: 451
  1113
  109Эчнээ сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2006-12-21 Дугаар: 456
  1215
  110Уралдааны болзол батлах тухай
  Батлагдсан: 2005-09-30 Дугаар: 301
  938
  111Суралцагчийн дүрэмт хувцасны тухай
  Батлагдсан: 2005-05-20 Дугаар: 163
  1184
  112Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам
  Батлагдсан: 2008-12-08 Дугаар: 113
  1174
  113Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх тухай
  Батлагдсан: 2005-05-12 Дугаар: 148
  708
  114Кадастрын зураглал хийлгэх, мэдээллийн сан байгуулах тухай
  Батлагдсан: 2005-05-10 Дугаар: 147
  828
  115Төрийн бус өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал
  Батлагдсан: 2004-07-20 Дугаар: 238
  2000
  116Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
  Батлагдсан: 2004-04-16 Дугаар: 107
  866
  117Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм
  Батлагдсан: 2004-01-15 Дугаар: 12
  934
  118 Тушаал хүчингүй болгох тухай
  Батлагдсан: 2009-05-07 Дугаар: 187
  957
  119Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийг аттестатчилах журам
  Батлагдсан: 2003-12-31 Дугаар: 450
  1879
  120Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх тоон үзүүлэлтүүд
  Батлагдсан: 2003-10-01 Дугаар: 321
  3515
  121Гадаад орны их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, багш ажиллуулах журам
  Батлагдсан: 2003-08-08 Дугаар: 261
  863
  122Их сургууль, дээд сургуулийн харьяа сургуулийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2003-05-27 Дугаар: 184
  1034
  123Гэгээрлийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2003-05-19 Дугаар: 169
  1563
  124Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтад багц цагийг хэрэглэх, суралцагчдын мэдлэг, чадварыг дүгнэхэд баримтлах журам
  Батлагдсан: 2003-05-09 Дугаар: 158
  2104
  125Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаалын орон тоонд тавих нийтлэг шаардлага
  Батлагдсан: 2003-05-01 Дугаар: 139
  1669
  126Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газрын үлгэрчилсэн журам
  Батлагдсан: 2003-03-21 Дугаар: 82
  1479
  127Гадаад хэлээр сургалт явуулдаг цэцэрлэг, бага сургуульд монгол хэлээр эзэмшвэл зохих дуу, шүлэг, ардын аман зохиолын жагсаалт
  Батлагдсан: 2003-03-21 Дугаар: 81
  6350
  128Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах нийтлэг журам
  Батлагдсан: 2003-03-10 Дугаар: 64
  3230
  129Ерөнхий боловсролын сургуульд гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам
  Батлагдсан: 2002-11-19 Дугаар: 333
  2405
  130Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах ажилтнуудыг Улсын багшийн их сургуулийн магистрантурт хөнгөлөлттэй нөхцлөөр суралцуулах журам
  Батлагдсан: 2001-09-18 Дугаар: 300
  950
  131Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг суралцуулах журам
  Батлагдсан: 2001-04-09 Дугаар: 113
  1278
  132Техникийн болон мэргэжлийн сургуульд суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн журам
  Батлагдсан: 1999-11-11 Дугаар: 246
  1090
  133Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас бүх шатны сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгт өгсөн хандив, хуримтлалыг хүлээн авах, зарцуулах журам
  Батлагдсан: 1999-11-10 Дугаар: 244
  1194
  134Туршилт явуулахыг зөвшөөрөх тухай
  Батлагдсан: 2006-12-14 Дугаар: 445
  659
  135Их сургууль, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн удирдах зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2002-10-07 Дугаар: 283
  1170
  136Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах түр журам
  Батлагдсан: 2008-02-13 Дугаар: 55
  1765
  137Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
  Батлагдсан: 2008-02-07 Дугаар: 54
  1339
  138Сургалтын эчнээ, оройн хэлбэр, зайны сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2008-02-07 Дугаар: 53
  1178
  139Тушаал хүчингүй болгох тухай
  Батлагдсан: 2008-01-21 Дугаар: 25
  1040
  140Архидан согтуурахтай тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2008-01-11 Дугаар: 17
  1308
  141Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг аттестатчилах түр журам
  Батлагдсан: 2008-01-08 Дугаар: 5
  1115
  142Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм
  Батлагдсан: 2007-11-06 Дугаар: 401
  1604
  143Журам хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарим зохицуулалтын тухай
  Батлагдсан: 2007-10-25 Дугаар: 380
  772
  144Докторантурын хороо байгуулах тухай
  Батлагдсан: 2007-10-12 Дугаар: 369
  1073
  145Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам
  Батлагдсан: 2007-10-09 Дугаар: 362
  1128
  146Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай
  Батлагдсан: 2007-10-05 Дугаар: 351
  26727
  147Туршилт явуулах тухай
  Батлагдсан: 2007-08-20 Дугаар: 297
  1999
  148Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний хувилбарыг батлах тухай
  Батлагдсан: 2007-08-20 Дугаар: 296
  2366
  149Загвар анги байгуулах тухай
  Батлагдсан: 2007-06-25 Дугаар: 243
  1955
  150Журам батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2007-06-07 Дугаар: 188
  836
  151Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам
  Батлагдсан: 2007-06-07 Дугаар: 187
  2738
  152Мэдээллийн технологийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2007-06-05 Дугаар: 183
  1077
  153БСШУЯ-ны харьяа, улсын хэмжээнд үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын ажлын байрны тодорхойлолт
  Батлагдсан: 2007-05-31 Дугаар: 179
  2259
  154Ерөнхий боловсролын сургуулийг 11 жилийн тогтолцоонд шилжүүлсэнтэй холбогдуулан суурь болон бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд олгох болов
  Батлагдсан: 2007-04-19 Дугаар: 125
  1042
  155Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
  Батлагдсан: 2007-04-16 Дугаар: 120
  723
  156Элсэлтийн хяналтын тооны тухай
  Батлагдсан: 2007-03-28 Дугаар: 90
  1180
  157Гадаадын их, дээд сургууль, коллежийн салбар, хөтөлбөр, хамтарсан хөтөлбөр нээхэд тавигдах шаардлагын тухай
  Батлагдсан: 2007-03-27 Дугаар: 88
  1210
  158Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм
  Батлагдсан: 2007-02-12 Дугаар: 41
  8673
  159Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого
  Батлагдсан: 2007-12-20 Дугаар: 20
  2683
  160Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтл
  Батлагдсан: 2007-12-20 Дугаар: 17
  5211
  161Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын шагналын журам
  Батлагдсан: 2010-10-13 Дугаар: 451
  6496
  162Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн мэргэжлийн ёс зүйн ерөнхий дүрэм
  Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 482
  4634
  163Дээд боловсролын диплом олгох журам
  Батлагдсан: 2006-12-29 Дугаар: 480
  3972
  164Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангилал тогтоох журам
  Батлагдсан: 2010-01-26 Дугаар: 26
  5085
  165Гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам
  Батлагдсан: 2007-12-17 Дугаар: 11
  25805
  166Гадаадад суралцах оюутныг сонгон шалгаруулах журам
  Батлагдсан: 2006-12-01 Дугаар: 433
  12196
  Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах