Технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн төсөл

“Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-аар технологийн туршилт зүгшрүүлэлтийн хэрэгжүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоох, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.           
Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • Өмнө хийгдсэн судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд туршин нэвтрүүлэх, боловсронгуй болгоход чиглэсэн байх;
  • Оюуны өмчийн гэрчилгээ, патент эсвэл технологи дамжуулалт болон лицензийн гэрээтэй байх;
  • Туршилт зүгшрүүлэлтийн ажлын арга зүйн түвшин, боловсруулалт шаардлага хангасан байх,
  • Төсөл гүйцэтгэх багийн чадавх, туршлага, лаборатори, туршилт-сорилтын бааз бүрдсэн байх;
  • Төслөөр бий болох бүтээгдэхүүний зах зээл, үр ашиг, түүхий эд материалын талаарх тооцоо, судалгаа хийсэн байх;
  • Төслийн өртөг зардлыг бодитой тооцсон байх,
  • Үр дүнг нэвтрүүлэх түнш байгууллагатай гэрээ байгуулсан байх,

https://www.legalinfo.mn/annex/details/6507?lawid=10615

Технологийн-туршилт-зүгшрүүлэлт

Show Buttons
Hide Buttons