card

Тушаал шийдвэр, журам

Цэцэрлэгийн туслах багш бэлтгэх сургалтын жишиг хөтөлбөр

Цэцэрлэгийн туслах багш бэлтгэх сургалтын жишиг хөтөлбөр

Цэцэрлэгийн туслах багш бэлтгэх сургалтын жишиг хөтөлбөр, төгсөгчдөд олгох Гэрчилгээний загвар батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх журам

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх журам

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж буй хүүхдийн хөгжил болон бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх журам

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид тавигдах нийтлэг шаардлага

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид тавигдах нийтлэг шаардлага

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны "Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшид тавигдах нийтлэг шаардлага батлах тухай" A/270 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Боловсролын салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам

Боловсролын салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны "Журам батлах тухай" А/265 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсролын салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн цогц чадамжийн нийтлэг шаардлага

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн цогц чадамжийн нийтлэг шаардлага

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны "Нийтлэг шаардлага батлах тухай" А/67 дугаар тушаалаар батлагдсан Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн цогц чадамжийн нийтлэг шаардлага

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2019 онд батлагдсан баримт бичгийн эмхэтгэл

Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2019 онд батлагдсан баримт бичгийн эмхэтгэл

Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2019 онд батлагдсан баримт бичгийн эмхэтгэл

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, арга зүйч, удирдах албан тушаал эрхэлж байгаа багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, мэргэжлийн зэргийг хэвээр хадгалах журам

Хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, арга зүйч, удирдах албан тушаал эрхэлж байгаа багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, мэргэжлийн зэргийг хэвээр хадгалах журам

Хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, арга зүйч, удирдах албан тушаал эрхэлж байгаа багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, мэргэжлийн зэргийг хэвээр хадгалах журам

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургалтад цахим журнал хөтлөх талаар авах арга хэмжээний тухай

Ерөнхий боловсролын сургалтад цахим журнал хөтлөх талаар авах арга хэмжээний тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны "Ерөнхий боловсролын сургалтад цахим журнал хөтлөх талаар авах арга хэмжээний тухай" А/499 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн өмнөх боловсролын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр, хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээний хуудас

Сургуулийн өмнөх боловсролын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр, хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээний хуудас

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/494 тоот тушаалаар батлагдсан Сургуулийн өмнөх боловсролын сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр, хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээний хуудас

Дэлгэрэнгүй
Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам

Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны "Журам батлах тухай"А/156 дугаар тушаалаар батлагдсан Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам.

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2018 онд батлагдсан баримт бичгийн эмхэтгэл

Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2018 онд батлагдсан баримт бичгийн эмхэтгэл

Ерөнхий боловсролын салбарын чиглэлээр 2018 онд батлагдсан баримт бичгийн эмхэтгэл

Дэлгэрэнгүй
Бага насны хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжүүлэх хөтөлбөр

Бага насны хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжүүлэх хөтөлбөр

Бага насны хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжүүлэх хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны "Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай" А/136 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги.

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургууль, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн баримт бичгийн тодорхойлолтыг Төрийн үйлчилгээний цахим /ТҮЦ/ машинаас олгох журам

Ерөнхий боловсролын сургууль, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн баримт бичгийн тодорхойлолтыг Төрийн үйлчилгээний цахим /ТҮЦ/ машинаас олгох журам

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны "Журам, загвар батлах тухай"А/286 дугаар тушаалаар батлагдсан Ерөнхий боловсролын сургууль, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн баримт бичгийн тодорхойлолтыг Төрийн үйлчилгээний цахим /ТҮЦ/ машинаас олгох журам.

Дэлгэрэнгүй