card

Санал авч байна

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журам"-ын төсөлд санал авч байна.

“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журам”-ын төслийг боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа choisuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ДЭД ПРОФЕССОР, ПРОФЕССОР ЦОЛ ОЛГОХОД БАРИМТЛАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА"-ын төсөлд санал авч байна.

х сургуулийн “Дэд профессор”, “Профессор” цолыг багш, судлаач нарт олгоход энэхүү нийтлэг шаардлагыг баримтална. 1.2.   Эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвисан болон энэхүү нийтлэг шаардлагыг хангасан багш, судлаачдад тухайн их сургуулийн дэд профессор, профессор цолыг олгоно. 1.3.   Дэд профессор, профессор цолыг их сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөс олгох бөгөөд албан ёсны болон бусад ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.

Дэлгэрэнгүй

"ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭЗЭМШИЖ, АШИГЛАЖ БАЙГАА ХӨРӨНГИЙН ТОГТМОЛ ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

Улсын Их Хурлаар 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан Дээд боловсролын тухай хуулийн 32.2.3, 32.5-т заасан заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа хөрөнгийн тогтмол зардлыг санхүүжүүлэх журам”-ын төсөл болон “Хөгжмийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагад нэмэлт санхүүжилт олгох тухай журам”-ын төслийг тус тус боловсруулаад байна. Дээр дурдсан хоёр журмын төсөлтэй танилцан саналаа oyunbilegoirov@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
 “ОРОН НУТГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ИННОВАЦИЙН ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ИННОВАЦИЙН ГРАНТ ОЛГОХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

“ОРОН НУТГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ИННОВАЦИЙН ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ИННОВАЦИЙН ГРАНТ ОЛГОХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Инновацийн тухай хуулийн 11.1.3, 7.1.3 дах заалтын тус тус үндэслэн “Орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн инновацийн төслийн нээлттэй шалгаруулалт зохион байгуулах, инновацийн грант олгох үлгэрчилсэн журам”-ын төсөлд санал авч байна. Та бүхэн журамтай танилцан саналаа uribold@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын багц хуулиуд Улсын Их Хурлаар 2023 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр батлагдан, энэ оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн батлагдсан Боловсролын багц хуулиудын хүрээнд өмнө мөрдөж байсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм” (БСШУ-ны сайдын 2007 оны 401 дүгээр тушаал)-ийг шинэчлэн батлуулахаар дүрмийн төслийг бэлтгээд байна.

Дэлгэрэнгүй
“Сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Сургалтын агуулгыг багц цагаар тооцох, багц цагийг дүйцүүлэх журам”-ын төслийг боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
 “Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага”-ын журмын төсөлд санал авч байна

“Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага”-ын журмын төсөлд санал авч байна

“Дээд боловсролын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлага”-ын журмын төслийг боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс”-ийг төсөлд санал авч байна.

“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс”-ийг төсөлд санал авч байна.

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс”-ийг шинэчлэн боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

“Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.15 дахь хэсэгт заасны дагуу "Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам"-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу Та бүхнээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа tvets@mecs.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.  

Дэлгэрэнгүй

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨГСӨГЧИД ОЛГОХ БОЛОВСРОЛЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЗАГВАР, ТҮҮНИЙГ ХӨТЛӨХ, ОЛГОХ ЖУРАМ"- ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд заасны дагуу ”Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгчид олгох боловсролын баримт бичгийн загвар, түүнийг хөтлөх, олгох журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу санал авч байна. Журмын төсөлтэй танилцан саналаа otgonmyagmar@mecs.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
 “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

“Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам ”-ын төсөлд санал авч байна.

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт заасны дагуу "Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын төгсөгчийн чадамжийг үнэлэх, баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэх журам"-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу Та бүхнээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа tvets@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам”-ын төсөлд санал авч байна

“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам”-ын төсөлд санал авч байна

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.11 дахь хэсэгт заасны дагуу "“Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу Та бүхнээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа tvets@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ын төсөлд санал авч байна.

“Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ын төсөлд санал авч байна.

Улсын Их Хурлаар 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан Дээд боловсролын тухай хуулийн 26.6-д төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллага дундын Удирдах зөвлөл байгуулж болно гэж тусгагдсан бөгөөд хуулийн 26.7-д дундын Удирдах зөвлөл байгуулах тохиолдолд зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийг Засгийн газар батална гэсний дагуу “Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудын дундын Удирдах зөвлөлийн дүрэм”-ийн төслийг боловсруулсан. Та бүхэн дүрмийн төсөлтэй танилцан саналаа oyunbilegoirov@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ ү

Дэлгэрэнгүй
“Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын төсөлд санал авч байна.

Төрийн өмчийн зарим их, дээд сургуулийн төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам”-ын”-ыг шинэчлэн боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа batselem@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй