card

Ил тод

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ

Төслийн нэр: L3594-МОN:Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Азийн хөгжлийн банк (АХБ) Гэрээний дугаар: GW-25 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид зөөврийн компьютер нийлүүлэх Огноо: 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр  Эрхэм хүндэт.......................Танаа, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (Захиалагч) сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн мэргэжилтнүүдэд зөөврийн компьютер нийлүүлэх үнийн саналыг ирүүлэхийг үүгээр хүсэж байна:

Дэлгэрэнгүй
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR SOCIAL AND GENDER SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR SOCIAL AND GENDER SPECIALIST

The project is designed to mainstream gender effectively. A social and gender action plan (SGAP) has been developed to ensure social inclusion and gender mainstreaming in all the outputs of the project. The SGAP includes actions and targets related to (i) gender-sensitive and inclusive features in school and kindergarten designs; (ii) gender-sensitive criteria and standards for TLM; (iii) women’s participation in training for school and kindergarten managers and teachers; and (iv) collection of sex-disaggregated data for planning, monitoring, and evaluation, including in the Geographic Information System (GIS)-based real time information system. The actions and indicators specified in the SGAP will be monitored in the project performance management system and reported in quarterly and annual reports and will be reviewed during ADB review missions. Scope of Work

Дэлгэрэнгүй
2021 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ БОЛОН ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР

2021 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ БОЛОН ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР

Иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг улирал тутам өссөн дүнгээр гаргаж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Contract Award Notice of Consultancy Service for Curriculum Development and Training Programs for Teachers and School Directors

Contract Award Notice of Consultancy Service for Curriculum Development and Training Programs for Teachers and School Directors

The Ministry of Education and Science (“The Client”) is rejected the proposals signing a contract with Policy Analysis Institute NGO for Consultancy Service for Inclusive Education Curriculum Development and Training Program for Teachers and School Directors, contract number C001, in the total amount of MNT 1,046,019,483.      

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээр шалгарсан дараахь байгууллагад 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэхээр шалгарсан дараахь байгууллагад 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
Contract Award Notice of Consultancy Service for Inclusive Education Support Resources, Community Engagement, and Policy

Contract Award Notice of Consultancy Service for Inclusive Education Support Resources, Community Engagement, and Policy

The Ministry of Education and Science (“The Client”) is signing a contract with Mongolian Education Alliance for Consultancy Service for Inclusive Education Support Resources, Community Engagement, and Policy, contract number C002, in the total amount of MNT 1,102,000,856.66.

Дэлгэрэнгүй
VACANCY ANNOUNCEMENT MONITORING AND EVALUATION OFFICER

VACANCY ANNOUNCEMENT MONITORING AND EVALUATION OFFICER

The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and Science, has received financing from the Asian Development Bank towards G9208-MON: Support for Inclusive Education Project. The objective of the project is to improve access to and quality of mainstream education for children with disabilities (CWD) in Mongolia by improving accessibility features in selected mainstream schools and kindergartens; building capacity to deliver inclusive education; and strengthening inclusive education support resources, community engagement, and policy. More information about the project can be obtained from http://www.adb.org/projects/52103-001/main.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд “Сурлагын хоцрогдолыг нөхөх, арилгахад боловсролын газар, сургуулийн түвшинд дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бэхжүүлэх үйл ажиллагааны дизайн боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчид Дэлхийн банкны худалдан авалтын STEP системээр дамжуулан 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр ирүүлсэн зөвшөөрөл болон “Дэлхийн банкны зээлдэгчид зөвлөх сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам”-ыг тус тус үндэслэн гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй