card

Баримталж буй бодлого, чиглэл

Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам

Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам

Элсэлтийн шалгалт зохион байгуулах журам

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн зарим их сургуулийн дундын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Төрийн өмчийн зарим их сургуулийн дундын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Төрийн өмчийн зарим их сургуулийн дундын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/575 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзээд, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6592 дугаарт бүртгэж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/53 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзээд, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6702 дугаарт бүртгэж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг журам

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг журам

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/576 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзээд, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6591 дугаарт бүртгэж хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРЭЛТТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРЭЛТТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн "Алсын хараа-2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1."Монгол Улсыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай дээд боловсролын тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэл"-ийг 1 дүгээр хавсралт,"Дээд боловсролын эрэлттэй мэргэжлийн чиглэл"-ийг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

Дэлгэрэнгүй