card

Санал авч байна

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨРТ ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

  Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын  хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам батлах тухай

Дэлгэрэнгүй

"ХОСМОГ СУРГАЛТ, АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Журмын төсөлд 2024.06.01-нээс 28-ны өдрийн дотор erdenebileg@mecs.gov.mn цахим хаягаар саналыг хүлээж авна.

Дэлгэрэнгүй

"Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах журам"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

"Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах журам"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Дэлгэрэнгүй

"МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 29.2-т заасны дагуу "Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам"-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу санал авч байна. Журмын төсөлтэй танилцан саналаа otgonmyagmar@mecs.gov.mn  хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ИННОВАЦИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ЗОРИУЛАН ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙГӨӨР САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Инновацийн тухай хуулийн 15.2-т заасны дагуу инновацийн төсөл хэрэгжүүлэхэд зориулан эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр санхүүжилт олгох, олгосон хөрөнгийг эргэн төлүүлэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй

"ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

1.1.Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль /цаашид “сургууль” гэх/-ийн зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийтлэг харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

Дэлгэрэнгүй

"Багшлах эрхийн гэрчилгээ олгох журам"-ын төсөлд санал авч байна

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа narantuya.j@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨӨРИЙН БОЛОН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Боловсролын ерөнхий хууль, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай  хууль тус тус батлагдсантай холбогдуулан цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэхтэй холбогдох эрх зүйн орчин бүрдсэн бөгөөд энэхүү үнэлгээ хийх  журмыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батлахаар тусгасан. 

Дэлгэрэнгүй

"ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ТАВИХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН" төсөлд саналаа ирүүлнэ үү.

Дээд боловсролын тухай хуулиар дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ангиллыг техникийн зохицуулалтад  үндэслэн боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтоох бөгөөд техникийн зохицуулалтыг Засгийн газар батална гэж заасны дагуу техникийн зохицуулалтын төслийг боловсруулаад байна.

Дэлгэрэнгүй
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Хуулийн төсөлтэй танилцаж холбогдох саналаа 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор uribold@mecs.gov.mn хаягт ирүүлэхийг хүсье.

Дэлгэрэнгүй

"ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ"-ын төсөлд санал авч байна

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа Dulamsuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

"СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

Боловсролын ерөнхий хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6 дахь хэсгийг үндэслэн “Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн нийтлэг журам батлах тухай”  боловсролын болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүдийн хамтарсан тушаалын төслийг боловсруулан хүргүүлж байна. 

Дэлгэрэнгүй