card

Ковид -19

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны "Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай" А/24 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Сурагчийн төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам

Сурагчийн төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны "Түр журам батлах тухай" А/11 дугаар тушаалаар батлагдсан Сурагчийн төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам

Дэлгэрэнгүй
Тусгай горимд шилжин ажиллах тухай

Тусгай горимд шилжин ажиллах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Журам батлах тухай" А/169 дугаар тушаал.

Дэлгэрэнгүй
Теле болон цахим хичээл зохион байгуулах тухай

Теле болон цахим хичээл зохион байгуулах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Теле болон цахим хичээл зохион байгуулах тухай" А/165 дугаар тушаал.

Дэлгэрэнгүй
Оюутныг шинжилгээнд хамруулах тухай

Оюутныг шинжилгээнд хамруулах тухай

Нийслэл онцгой комисст хүргүүлсэн Оюутныг шинжилгээнд хамруулах тухай албан бичиг

Дэлгэрэнгүй
Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай" А/151 дугаар тушаал /Орон нутаг/

Дэлгэрэнгүй
Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

Хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Хичээл сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай" А/146 дугаар тушаал.

Дэлгэрэнгүй
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний удирдамж, чиглэл

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний удирдамж, чиглэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны "Удирдамж батлах тухай" А/46 дугаар тушаалаар батлагдсан Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед авч хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээний удирдамж, чиглэл.

Дэлгэрэнгүй
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний нэмэлт, өөрчлөлт

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний нэмэлт, өөрчлөлт

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний нэмэлт, өөрчлөлт

Дэлгэрэнгүй
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" А/150 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны шуурхай удирдлагын ажлын хэсэг.

Дэлгэрэнгүй