card

Бодлого, төлөвлөгөө

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН   2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТЭД  ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН  ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын чиглэлээр тусгагдсан зорилт арга хэмжээний 2022 оны жилийн эцсийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг тавьсан зорилт, хүрэх түвшинтэй нь харьцуулан үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, зөвлөмж гаргах, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол “Бүх нийтийн англи хэлний суралцахуйг дэмжих арга хэмжээг батлах тухай” дугаар 372

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Монгол Улсын их хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай тогтоол.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын боловсролын суурь мэдээллийн тайлан

Монгол Улсын боловсролын суурь мэдээллийн тайлан

Монгол Улсын “Боловсролын суурь мэдээллийн тайлан (БСМТ)” буюу “Country Background Report (CBR)” боловсруулах судалгааны ажил нь Монгол Улсын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг тоймлон үнэлж дүгнэх үндсэн дээр “ТХЗ 4-Боловсрол 2030 үйлийн хүрээ”-нд баримжаалан Монгол Улсын боловсролыг 2019-2030 онд хөгжүүлэх 4 дэх Мастер төлөвлөгөөг боловсруулах цогц ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн суурь мэдээллийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын боловсролын бодлогын тойм шинжилгээ

Монгол Улсын боловсролын бодлогын тойм шинжилгээ

Монгол улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам (БСШУСЯ)- ны захиалгаар Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, түүний алсын хараа, зорилтууд, Тогтвортой хөгжил-2030 хөтөлбөрийн салбар дамнасан агуулга, ялангуяа ТХ-ийн 4-р зорилттой нийцүүлэн насан туршдаа суралцахуйн цогц үзэл хандлагаар энэхүү тайланг боловсрууллаа. Боловсролын бодлогын тойм шинжилгээний хүрээнд БСШУСЯ-наас даалгаж, Боловсролын хүрээлэн (БХ)-ээс бүрдүүлсэн багийн зүгээс бэлтгэсэн “Монгол улсын Боловсролын суурь мэдээллийн тайлан” гэх өөрийн үнэлгээний тайлан болон 2018, 2019 онд Монгол улсад очиж газар дээр нь ажилласан удаа дараалсан томилолтын ажлын үр дүнд суурилсан бөгөөд энэхүү тайланд нөхцөл байдлыг шинжилж бодлогын зангилаа асуудлуудыг тодорхойлон үйл ажиллагааны холбогдох саналтай уялдуулан бодлогын зөвлөмжийг гаргасан болно.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны хариуцан ажиллах чиглэл.

Дэлгэрэнгүй
 “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

“Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 282 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны хариуцан ажиллах чиглэл.

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны хариуцан ажиллах чиглэл.

Дэлгэрэнгүй