card

Ёс зүйн зөвлөл

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТУХАЙ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн барьж Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр эцэслэн баталсан Боловсролын багц хуулийг олон нийтэд мэдээлэх, түгээх, энэ нь нийгэмд ямар үр нөлөө үзүүлж байгааг судлах, дүн шинжилгээ хийхэд зөвлөх үйлчилгээний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн  өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Дэлгэрэнгүй
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны "ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ" 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм.

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль

Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль

Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын маргаан, хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага, хяналт болон хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлж талуудын харилцан эрх тэгш байдлыг хангахад оршино

Дэлгэрэнгүй