ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

A- A A+
ЗӨВЛӨХИЙН ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2021 оны 09 дүгээр сарын 10

  1. Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн өртөг тооцох, бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэхэд нэг суралцагчид ногдох хувьсах зардлын дундаж нормативыг тооцох аргачлалыг турших, боловсронгуй болгох зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.
  2. Зөвлөх үйлчилгээний тендерт оролцох урилгыг хураангуй жагсаалтад орсон дараах зөвлөхүүдэд хүргүүлж байна:

......................

....................

.........................

....................

  1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хуульд нийцүүлэн энэхүү зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон бага үнийн аргад үндэслэн зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгоно.
  2. Зөвлөхийн саналын баримт бичиг нь дараах бүрдэл хэсгүүдтэй байна. Үүнд:

Бүлэг 1 - Урилга

Бүлэг 2 - Зөвлөхийн санал бэлтгэх зааварчилгаа (Тендерийн өгөгдлийн хүснэгтийн хамт)

Бүлэг 3 - Техникийн санал - жишиг маягт

Бүлэг 4 - Санхүүгийн санал - жишиг маягт

Бүлэг 5 - Ажлын даалгавар

Бүлэг 6 - Гэрээний жишиг маягт

Бүлэг 7- Тендерийн баталгаа

5. Зөвлөхийн саналын  баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50.000.0 /тавин мянга/ төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна.

6. Оролцогч саналыг 2021 оны 9 дугаар сарын 21-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө ирүүлэх ба тухайн өдрийн  11.30  цагт техникийн саналыг нээнэ.

7. Санал нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

8. Энэхүү урилгыг хүлээн авсан тухайгаа албан ёсоор манай байгууллагад мэдэгдэнэ үү.

9. Оролцогч этгээд саналын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно. 

                   

 

 

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Монгол Улс,

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу-44,

Засгийн газрын III байр, 2 дугаар давхар, 210 тоот өрөө

                              

Утас: 51-267791, Веб хуудас: www.tender.gov.mn