ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТАЛСАН ТУШААЛ

A- A A+
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТАЛСАН ТУШААЛ

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТАЛСАН ТУШААЛ

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах үндсэн зорилготой бөгөөд аж ахуй нэгж, байгууллагууд дотооддоо хяналтын хуудсаар дамжуулж зөрчил дутагдлаа илрүүлж, засаж, хууль тогтоомж, стандартын биелэлтийг бүрэн хангах ач холбогдолтой.

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТАЛСАН ТУШААЛ

Тушаал

Он, сар, өдөр

Дугаар

Холбоос

1

Хяналтын хуудас батлах тухай

2024.04.02

БШУ-ны Сайдын А/150

Татаж авах

 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

 

Хяналтын чиглэл

Код

Хяналтын хуудасны нэр

Холбоос

1

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт

03/6.1-1

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

2

03/6.1-2

Ерөнхий Боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

3

03/6.1-3

Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

4

03/6.1-4

Дээд боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

5

03/6.1-5

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрын үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

6

03/6.1-6

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрны үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

7

03/6.1-7

Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

 

Хяналтын чиглэл

Код

Хяналтын хуудасны нэр

Холбоос

1

Цөмийн болон цацрагийн хяналт

03/8.1-01

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул судалгааны цөмийн болон цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

2

03/8.1-02

Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын үед цөмийн болон цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

3

03/8.2-01

Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

4

03/8.2-02

Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

5

03/8.2-03

Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

6

03/8.2-04

Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

7

03/8.2-05

Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

8

03/8.2-06

Цөмийн материал, цацраг идэвхт хаягдлыг улсын хэмжээнд төвлөрүүлэх тусгай байгууламжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

9

03/8.2-07

Цооногийн өрөмдлөгийн судалгаанд ашиглаж буй цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах