СУРАХ БИЧГИЙН НӨХӨН ХАНГАЛТ, АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ГАРСАН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

A- A A+
СУРАХ БИЧГИЙН НӨХӨН ХАНГАЛТ, АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ГАРСАН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

Ерөнхий боловсролын сургуулийг сурах бичгээр хангах ажлыг аймаг, дүүргийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газраар дамжуулан сургууль бүрээс тухайн жилд нэмж шаардагдах сурах бичгийн захиалгыг нэгдсэн журмаар авч хэвлүүлэн, хэвлэлийн ХХК нь аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт хүргэж Боловсрол, шинжлэх ухааны газраас сургуулиудад түгээдэг журам хэрэгжиж байна. 1-5 дугаар ангийн сурах бичгийг сургуулийн номын сангаас хичээлийн жилийн эхэнд сурагч бүрд үнэ төлбөргүйгээр, 6-12 ангийн сурах бичгийг мөн сургуулийн номын сангаас хичээлийн жилийн эхэнд сурагч бүрд жилийн турш 12,4-15,2 мян /4 дэх жилийн төлбөр/ төгрөгийн төлбөртэйгөөр ашиглуулан хичээлийн жилийн төгсгөлд хураан авч дараа жилд дахин тараах замаар дамжуулан /1 сурах бичгийг 4 жил ашиглахаар тооцдог/ ашиглаж байна. Сурах бичгийн хангалт, ашиглалттай холбогдох шийдвэрүүдийг энэ сайтаас үзнэ үү.