Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа

A- A A+
Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа

Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн цахим системээр бүртгэж байна (hh.csc.gov.mn)

Албан тушаалын тодорхойлолт файлаар үзэх