Дээрэлхэлтийг таслан зогсооход хүн бүрийн оролцоо чухал

A- A A+
Дээрэлхэлтийг таслан зогсооход хүн бүрийн оролцоо чухал