ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) эрх бүхий тендерт оролцогчдоос дараах сурах бичиг, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлуудыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьсан. Дотоодын өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (ДӨТШ) нь АХБ-ны Нэг үе шат: Нэг дугтуйт журмаар явагдсан бөгөөд тендерийн баримт бичигт заасан АХБ-ны эрх бүхий гишүүн орны харьяат бүх тендерт оролцогчид оролцсон.

 1. GW-12; Багц-1: Монгол хэл VI, Эх хэл Казак VI, Уран зохиол VI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК237,877,750237,877,750“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК233,735,000233,735,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Очир Пресс ХХК238,678,000238,678,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Сэлэнгэ Пресс ХХК221,528,500221,528,500ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК241,562,500241,562,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
6Адмон Принт ХХК245,135,000245,135,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 • GW-12; Багц-2: Үндэсний бичиг VI, Байгалийн ухаан VI, Мэдээллийн технологи VI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК272,283,000272,283,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК258,075,000258,075,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Бестколор Интернэшнл ХХК283,605,000283,605,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК286,121,000286,121,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 • GW-12: Багц-3: Түүх VI, Англи хэл VI (CD-тэй) сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК210,419,000  210,419,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Очир Пресс ХХК195,360,000  195,360,000  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Бестколор Интернэшнл ХХК219,780,000  219,780,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК244,200,000244,200,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
 • GW-12: Багц-4: Дизайн технологи VI, Математик VI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК262,922,000  262,922,000  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК240,713,000  240,713,000  ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
3Бестколор Интернэшнл ХХК263,551,000  263,551,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК275,539,000275,539,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 • GW-12: Багц-5: Иргэний боловсрол VI, Иргэний боловсрол VII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК158,785,000  158,785,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК153,747,000153,747,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Сэлэнгэ Пресс ХХК153,885,000  153,885,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Бестколор Интернэшнл ХХК160,110,000  160,110,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Адмон Принт ХХК190,520,000190,520,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
 • GW-12: Багц-6: Эх хэл /Казах хэл/ VII, Дүрслэх урлаг VI-VII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК215,729,250  215,729,250  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК210,375,000210,375,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Сэлэнгэ Пресс ХХК199,420,500  199,420,500  ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
4Бестколор Интернэшнл ХХК210,697,500  210,697,500  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Адмон Принт ХХК220,935,000220,935,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 • GW-12: Багц-7: Хөгжим VI-VII (CD-тэй), Газар зүй VII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК265,050,500  265,050,500  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК254,540,000254,540,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Бестколор Интернэшнл ХХК264,535,000  264,535,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК350,570,000350,570,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
 • GW-12: Багц-8: Монгол хэл VII, Уран зохиол VII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК203,665,000  203,665,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сод Пресс ХХК188,650,000188,650,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Соёмбо Принтинг ХХК199,360,000199,360,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Бестколор Интернэшнл ХХК207,760,000  207,760,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Адмон Принт ХХК209,440,000209,440,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 • GW-12: Багц-9: Үндэсний бичиг VII, Мэдээллийн технологи VII, Биологи VII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК248,710,000  248,710,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Бит Пресс ХХК187,495,000187,495,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Бестколор Интернэшнл ХХК260,925,000  260,925,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК260,645,000260,645,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-12: Багц-10: Математик VII, Нийгэм судлал VII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК199,622,500  199,622,500  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Соёмбо Принтинг ХХК203,840,000203,840,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Бит Пресс ХХК170,747,500170,747,500ТББ-ын Гуравдугаар бүлгийн  мөнгөн гүйлгээний чадавхийн  шаардлагыг хангаагүй.
4Бестколор Интернэшнл ХХК199,850,000  199,850,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Адмон Принт ХХК209,055,000209,055,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-12: Багц-11: Физик VII, Түүх VII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК207,900,000  207,900,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК212,170,000212,170,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Бестколор Интернэшнл ХХК207,550,000  207,550,000  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
4Адмон Принт ХХК217,525,000217,525,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-12: Багц-12: Хими VII, Англи хэл VII (CD-тэй) сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК195,002,500  195,002,500  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Очир Пресс ХХК196,350,000196,350,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Соёмбо Принтинг ХХК191,100,000191,100,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Сэлэнгэ Пресс ХХК191,170,000191,170,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Бит Пресс ХХК177,870,000177,870,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
6Бестколор Интернэшнл ХХК198,450,000  198,450,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
7Адмон Принт ХХК207,900,000207,900,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
 1. GW-12: Багц-13: Дизайн технологи VII, Орос хэл VII (CD–тэй) сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК195,387,500  195,387,500  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сод Пресс ХХК190,575,000190,575,000ТББ-ын Гуравдугаар бүлгийн  үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй гэсэн шаардлагыг хангаагүй.
3Соёмбо Принтинг ХХК191,100,000191,100,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
4Бестколор Интернэшнл ХХК198,450,000  198,450,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Адмон Принт ХХК227,150,000227,150,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
 1. GW-13: Багц-1: Монгол хэл VIII, Уран зохиол VIII, Дизайн технологи VIII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК253,327,250  253,327,250  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК242,072,620  242,072,620  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Сэлэнгэ Пресс ХХК242,008,500242,008,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Таван Богд Менежмент ХХК218,477,500218,477,500Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
5Адмон Принт ХХК244,222,000244,222,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
6Бестколор Интернэшнл ХХК244,603,500244,603,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-13: Багц-2: Математик VIII, Мэдээллийн технологи VIII, Үндэсний бичиг VIII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК258,478,000258,478,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сод Пресс ХХК243,815,000243,815,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Соёмбо Принтинг ХХК250,196,350250,196,350“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Сэлэнгэ Пресс ХХК237,119,000237,119,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Таван Богд Менежмент ХХК220,410,000220,410,000“Сурах бичгүүдийг маш богино хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд 1, 3, 4, 7 дугаар багц дахь тоо хэмжээ нь тус компанийн хүчин чадалд нийцнэ гэж үзсэн тул 2, 8, 9 дүгээр багцад шалгаруулах боломжгүй.
6Адмон Принт ХХК231,880,000231,880,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
7Бестколор Интернэшнл ХХК250,015,000250,015,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-13: Багц-3: Физик VIII, Биологи VIII, Газарзүй VIII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК259,842,000  259,842,000  “Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК250,205,950250,205,950“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Сэлэнгэ Пресс ХХК237,119,000237,119,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Таван Богд Менежмент ХХК220,410,000220,410,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
5Адмон Принт ХХК231,880,000231,880,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
6Бестколор Интернэшнл ХХК250,015,000250,015,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-13: Багц-4: Хими VIII, Нийгэм судлал VIII, Түүх VIII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК251,146,500251,146,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2  Сод Пресс ХХК245,520,000245,520,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Соёмбо Принтинг ХХК242,829,770242,829,770“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Таван Богд Менежмент ХХК215,450,000215,450,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
5Адмон Принт ХХК242,110,000242,110,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
6Бестколор Интернэшнл ХХК244,745,000244,745,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-13: Багц-5: Иргэний боловсрол VIII, Иргэний боловсрол IX сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК126,626,500126,626,500Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
6Бестколор Интернэшнл ХХК128,030,000128,030,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
 1. GW-13: Багц-6: Англи хэл VIII (CD-тэй), Орос хэл VIII  (CD-тэй), Дүрслэх урлаг VIII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх
Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК270,072,000270,072,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
6Бестколор Интернэшнл ХХК271,095,000271,095,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

20. GW-13: Багц-7: Монгол хэл IX, Уран зохиол IX, Казах хэл, уран зохиол IX, Үндэсний бичиг IX сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК236,527,500236,527,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Бит Пресс ХХК192,522,000192,522,000Сурах бичгийн GW-12, GW-13, GW-14 дугаар тендерийн гэрээний гүйцэтгэл давхцаж буй тул  7 дугаар багц дахь сурах бичгүүдийг тогтоосон хугацаанд тус компани хэвлэн нийлүүлэх боломжгүй гэж үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
3Сэлэнгэ Пресс ХХК228,708,000228,708,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Таван Богд Менежмент ХХК207,667,500207,667,500Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
5Адмон Принт ХХК230,670,000230,670,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
6Бестколор Интернэшнл ХХК229,677,000229,677,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

21.  GW-13: Багц-8: Математик IX, Физик IX, Биологи IX сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК295,867,000295,867,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Соёмбо Принтинг ХХК283,909,600283,909,600“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Таван Богд Менежмент ХХК249,340,000249,340,000Сурах бичгүүдийг маш богино хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд 1, 3, 4, 7 дугаар багц дахь тоо хэмжээ нь тус компанийн хүчин чадалд нийцнэ гэж үзсэн тул 8, 9 дүгээр багцад шалгаруулах боломжгүй гэж Үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
4Адмон Принт ХХК254,540,000254,540,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
5Бестколор Интернэшнл ХХК281,450,000281,450,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

22.  GW-13: Багц-9: Хими IX, Түүх IX, Нийгэм судлал IX сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК231,660,000231,660,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сод Пресс ХХК240,240,000240,240,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Сэлэнгэ Пресс ХХК210,600,000210,600,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Таван Богд Менежмент ХХК196,430,000196,430,000Сурах бичгүүдийг маш богино хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд 1, 3, 4, 7 дугаар багц дахь тоо хэмжээ нь тус компанийн хүчин чадалд нийцнэ гэж үзсэн тул 8, 9 дүгээр багцад шалгаруулах боломжгүй гэж Үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
5Адмон Принт ХХК205,920,000205,920,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
6Бестколор Интернэшнл ХХК233,090,000233,090,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

23.  GW-13: Багц-10: Дизайн технологи IX, Хөгжим VIII-IX (CD-тэй), Мэдээллийн технологи IX, сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК246,334,000246,334,000GW-12, GW-13, GW-14 дугаар тендерийн гэрээний гүйцэтгэл давхцаж буй тул  10 дугаар багц дахь сурах бичгүүдийг тогтоосон хугацаанд тус компани хэвлэн нийлүүлэх боломжгүй гэж үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
2Бестколор Интернэшнл ХХК246,765,000246,765,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

24.  GW-13: Багц-11: Англи хэл IX (CD-тэй), Орос хэл IX (CD-тэй), Газарзүй IX сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК245,674,000245,674,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Бит Пресс ХХК234,520,000234,520,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Сэлэнгэ Пресс ХХК234,624,000234,624,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Бестколор Интернэшнл ХХК246,870,000246,870,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

25.  GW-14: Багц-1: Монгол хэл X, Биологи X, Математик X сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК203,390,000203,390,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК189,020,000189,020,000ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
3Соёмбо Принтинг ХХК199,500,000199,500,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Бит Пресс ХХК167,860,000167,860,000Сурах бичгийн GW-12, GW-14 тендерийг Үнэлгээний хороо, Азийн хөгжлийн банк зэрэг үнэлэн зэрэг хянасан бөгөөд тендерийн 1, 10, 11 дүгээр багц дахь сурах бичгүүдийг тогтоосон хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд тус компаний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй гэж үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
5Адмон Принт ХХК220,000,000220,000,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
6Бестколор Интернэшнл ХХК198,900,000198,900,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

26.  GW-14: Багц-2: Дизайн, технологи X, Физик X, Англи хэл X (CD–тэй) сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК223,740,000223,740,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК207,000,000207,000,000ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
3Соёмбо Принтинг ХХК218,340,000218,340,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
4Адмон Принт ХХК242,000,000242,000,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК229,900,000229,900,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

27.  GW-14: Багц-3: Хими X Газарзүй X, Монголын түүх X, Орос хэл X (CD–тэй) сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК228,140,000228,140,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК216,000,000216,000,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Адмон Принт ХХК257,400,000257,400,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
4Бестколор Интернэшнл ХХК238,400,000238,400,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

28.  GW-14: Багц-4: Нийгэм судлал X, Мэдээллийн технологи X, Уран зохиол X, Үндэсний бичиг X-XI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК259,165,500259,165,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК245,700,000245,700,000ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
3Соёмбо Принтинг ХХК264,800,000264,800,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК291,390,000291,390,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК257,015,000257,015,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

29.  GW-14: Багц-5: Монгол хэл XI, Нийгэм судлал XI, Математик XI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК198,891,000198,891,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК189,000,000189,000,000ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
3Соёмбо Принтинг ХХК203,700,000203,700,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК219,450,000219,450,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК209,265,000209,265,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

30.  GW-14: Багц-6: Монголын түүх XI, Газарзүй XI, Биологи XI, Физик XI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК209,170,500209,170,500Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Адмон Принт ХХК228,690,000228,690,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
3Бестколор Интернэшнл ХХК209,580,000209,580,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

31.  GW-14: Багц-7: Англи хэл XI (CD–тэй), Уран зохиол XI, Дизайн, технологи XI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Сод Пресс ХХК187,110,000187,110,000Сурах бичгийн GW-12, GW-14 тендерийг Үнэлгээний хороо, Азийн хөгжлийн банк зэрэг үнэлэн зэрэг хянасан бөгөөд тендерийн 7, 8 дугаар багц дахь сурах бичгүүдийг тогтоосон хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд тус компаний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй гэж үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
2Мөнхийн Үсэг ХХК199,237,500199,237,500Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
3Соёмбо Принтинг ХХК203,721,000203,721,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК221,760,000221,760,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК209,475,000209,475,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

32.  GW-14: Багц-8: Хими XI, Орос хэл XI (CD–тэй), Мэдээллийн технологи XI сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Сод Пресс ХХК187,110,000187,110,000Сурах бичгийн GW-12, GW-14 тендерийг Үнэлгээний хороо, Азийн хөгжлийн банк зэрэг үнэлэн зэрэг хянасан бөгөөд тендерийн 7, 8 дугаар багц дахь сурах бичгүүдийг тогтоосон хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд тус компаний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй гэж үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
2Мөнхийн Үсэг ХХК213,328,500213,328,500“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Соёмбо Принтинг ХХК209,475,000209,475,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
4Адмон Принт ХХК233,310,000233,310,000Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК217,665,000217,665,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

33.  GW-14: Багц-9: Монгол хэл, бичиг XII, Үндэсний бичиг XII, Англи хэл XII (CD-тэй) сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК220,323,180220,323,180Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Сэлэнгэ Пресс ХХК204,425,130204,425,130ТББ-ын Хоёрдугаар бүлгийн ТОӨЗ-ны 12.1-д заасны дагуу ижил төстэй гэрээ гүйцэтгэсэн туршлагын талаар шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
3Соёмбо Принтинг ХХК215,759,250215,759,250“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
4Адмон Принт ХХК247,447,200247,447,200Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК224,194,950224,194,950“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

34.  GW-14: Багц-10: Уран зохиол XII, Математик XII, Мэдээллийн технологи XII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК220,680,075220,680,075Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Соёмбо Принтинг ХХК215,305,020215,305,020“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Бит Пресс ХХК185,585,400185,585,400Сурах бичгийн GW-12, GW-14 тендерийг Үнэлгээний хороо, Азийн хөгжлийн банк зэрэг үнэлэн зэрэг хянасан бөгөөд тендерийн 1, 10, 11 дүгээр багц дахь сурах бичгүүдийг тогтоосон хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд тус компаний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй гэж үнэлгээний хорооны гаргасан дүгнэлт гарсан.
4Адмон Принт ХХК235,550,700235,550,700Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК225,276,450225,276,450“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

35.  GW-14: Багц-11: Орос хэл XII (CD-тэй), Дизайн технологи XII сурах бичиг хэвлэн, нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Мөнхийн Үсэг ХХК189,459,875189,459,875Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Соёмбо Принтинг ХХК184,756,920184,756,920“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
3Бит Пресс ХХК182,919,165182,919,165Сурах бичгийн GW-12, GW-14 тендерийг Үнэлгээний хороо, Азийн хөгжлийн банк зэрэг үнэлэн зэрэг хянасан бөгөөд тендерийн 1, 10, 11 дүгээр багц дахь сурах бичгүүдийг тогтоосон хугацаанд хэвлэн нийлүүлэхэд тус компаний үйлдвэрлэлийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй гэж үнэлгээний хорооны гаргасан дүгнэлт гарсан.
4Адмон Принт ХХК206,941,900206,941,900Ирүүлсэн үнийн санал нь батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул шаардлага хангаагүй.
5Бестколор Интернэшнл ХХК193,538,550193,538,550“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

36.  GW-11: Газарзүйн мэдээллийн системийн программ хангамж нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Ай Си Ти Групп ХХК495,500,000495,500,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Ай Ти Зон ХХК516,559,250516,559,250“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.

37.  FR-01: Багц-1: Сургууль, цэцэрлэгт тавилга нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Хашхан ХХК614,629,000614,629,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Зостын Шовгор ХХК799,282,000799,282,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн. Сүүлийн 3 жил /2017,2018,2019/-д үндсэн гүйцэтгэгчээр амжилттай ажиллаж дуусгасан, ижил төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээ ирүүлээгүй.       ТОӨЗ 12.1 (з) Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт өртэй. Тухайн барааг өөрийн гэсэн түрээсийн агуулахтай байх нотлох баримтыг ирүүлээгүй. ТОӨЗ 21.1 Тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаг буруу ирүүлсэн.
3Анун ХХК623,143,400623,143,400“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн. ТОӨЗ 12.1 (з) Агуулахын гэрчилгээг ирүүлээгүй.

38.  FR-01: Багц-2:Сургууль, цэцэрлэгт цахилгаан хэрэгсэл болон компьютер техник хэрэгсэл нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Сүү Хүнгий ХХК557,551,000557,551,000Гэрээний туршлага хэсэгт ижил төстэй ажлын гэрээ байхгүй, гэрээний дүн шалгуур хангаагүй, сүүлийн 3 жилийн ижил төстэй ажлын туршлага ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
2Арвис Системс ХХК668,041,000668,041,0003 жил /2017,2018,2019/-д ижил төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг ирүүлээгүй, заалтын гадаад хэл дээр ирүүлсэн бүх материалыг баталгаат орчуулгаар орчуулж баталгаажуулж ирүүлээгүй, харилцагч банкны хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тодорхойлолт ирүүлээгүй болон агуулахын гэрчилгээ ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
3Анун ХХК689,085,100689,085,100“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн. Тендерийн баталгаа ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
4Бодь Электроникс ХХК606,530,000606,530,000“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
5Ай Ти Зон ХХК609,696,340609,696,340“Хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээс өндөр үнийн санал ирүүлсэн.
6Саммит Компьютерс Технологи ХХК599,001,580599,001,580Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

39.  FR-01: Багц-4: Сургууль, цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгслүүд нийлүүлэх

Тендерт оролцогчийн нэрс Нээлтийн үед зарлагдсан үнийн санал (төг)Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан  шалтгаан
1Тулга Техник ХХК614,629,000614,629,000Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
2Тулга Төхөөрөмж ХХК799,282,000799,282,000ТОӨЗ 12.1 (з) Тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээний үнэ болон хугацаанд багтаан чанарын шаардлага хангасан барааг захиалагчид нийлүүлэх баталгааг бичгээр гаргаж ирүүлээгүй. Вальютын ханшны өөрчлөлтөөс гарах аливаа эрсдлийг тендерт оролцогч бүрэн хариуцахаа илэрхийлсэн албан бичиг ирүүлээгүй. Агуулахын гэрчилгээ, зураг ирүүлээгүй тул шаардлага хангаагүй.
Show Buttons
Hide Buttons