Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого

“Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого”-ын зорилго нь шинжлэх ухаан, технологийг Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангах, амьдралын чанар, үндэсний чадамж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх үндсэн хүчин зүйл болгон хөгжүүлэхэд оршино.

Төрөөс-ШУТ-ийн-талаар-баримтлах-бодлого-ЗГ-295-2017

Show Buttons
Hide Buttons