Үндэсний инновацийн шагнал

Засгийн газрын 2018 оны 49 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үндэсний инновацийн шагнал олгох журам”-д Үндэсний инновацийн шагналыг 2 жилд нэг удаа шалгаруулан олгож байхаар тусгагдсан.

Тус шагналын анхдагчийг Засгийн газрын 2018 оны 342 дугаар тогтоолоор Шилдэг инновацийн бүтээгдэхүүн төрөлд Гарааны ветбиотек ХХК-ийн малын зоо нуруу хэсэгт дусааж хэрэглэх ба маш хурдан арьсны гадаргуугаар тархаж малд эктопаразитууд болон хачиг шимэгчлэхээс урьдчилан сэргийлэх, цусанд шингэн орсон эмийн бодис цусаар дамжин цус сорогч хачиг, шавжуудад системийн үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ эмчлэх зориулалтай бэлдмэл“Делтамон Пу-роншалгарсан.

Үйлчилгээний салбарын шилдэг инноваци төрөлд олон улсын Tier 3 зэрэглэлд хамаарах модуляр технологийг ашиглан дата төвд байрлаж буй өгөгдөл, мэдээллийн системүүдийг хамгийн сүлжээний бүхий л түвшинд найдвартай хамгаалан ажиллаж байгаа Ай Түүлс ХК-ийн  “Дата төвийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бүтээл шалгарсан. Эдгээр шалгарсан бүтээлд өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар урамшуулсан.

https://www.legalinfo.mn/annex/details/8287?lawid=13215

Show Buttons
Hide Buttons