Өргөдөл шийдвэрлэлт

2020 оны хоёрдугаар улиралд БСШУСЯ болон түүний харьяа байгууллагуудад хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаар

2020 оны 07 дугаар сарын 01                                                                Улаанбаатар хот          Иргэдээс төрийн захиргааны төв

дэлгэрэнгүй
Show Buttons
Hide Buttons