card

Албан тушаалын тодорхойлолт

 

 1. БОЛОВСРОЛЫН НЭГДСЭН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

1

1

Газрын дарга

2

2

Боловсролын нэгдсэн бодлого, төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

3

3

Суралцагчийн хөгжил, хамгаалал, тэгш хамруулах боловсрол, насан туршийн суралцахуйн бодлого, төлөвлөлт, хариуцсан шинжээч

4

4

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинээч

5

5

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, төлөвлөгөө, сурах бичгийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

6

6

Сургалтын байгууллагын хөгжил, орчин, хэрэглэгдэхүүний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

7

7

Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хөгжүүлэлт, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 1. Боловсролын чанарын үнэлгээний хэлтэс

8

1

Хэлтсийн дарга

9

2

Чанарын үнэлгээний бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

10

3

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний бодлого, төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

 1. ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГО, ИННОВАЦЫН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

11

1

Газрын дарга

12

2

Шинжлэх ухаан, технологийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

13

3

Салбарын түншлэл, өндөр технологи, инновацийн хөгжүүлэлт, гарааны компанийн бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

14

4

Салбарын судалгаа хөгжүүлэлт, дэд бүтцийн бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

15

5

Салбарын технологи, хөгжүүлэлт, дамжуулалтын бодлого, зохицуулалт, хэрэгжилт, оюуны өмчийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

16

6

Салбарын харьяа, эрдэм шинжилгээний байгууллагын хөгжил, судалгааны үндсэн чиглэлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

17

7

Салбарын хүний нөөц, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр, түгээн дэлгэрүүлэлтийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 1. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН УДИРДЛАГА,

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

18

1

Газрын дарга

19

2

Ерөнхий боловсролын салбарын бодлогын зохицуулалт, сургалтын байгууллагын хөгжил, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

20

3

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

21

4

Ерөнхий боловсролын салбарын хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

22

5

Суралцагчийн хөгжил, төлөвшил, хамгааллын бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

23

6

Сургалтын байгууллага, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 1. Сургуулийн өмнөх боловсролын хэлтэс

24

1

Хэлтсийн дарга

25

2

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

26

3

Сургалтын байгууллагын хөгжил, хүний нөөцийн бодлогын удирдлагын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

27

4

Тэгш хамран сургалт, хүүхдийн хөгжил хамгаалал, сургалтын орчны бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 1.  Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс

28

1

Хэлтсийн дарга

29

2

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлогын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт, шим тэжээлийн асуудал хариуцсан шинжээч

30

3

Суралцагчийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчин, хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

3.3 Тэгш хамран сургах боловсролын хэлтэс

31

1

Хэлтсийн дарга

32

2

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, хүний нөөцийн удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан шинжээч

33

3

Суралцагчийн хөгжил хамгаалал, сургалтын орчины бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 1. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

34

1

Газрын дарга

35

2

Сургалтын байгууллагын хөгжил, чанарын баталгаажуулалтын удирдлага, зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

36

3

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ, хүний нөөцийн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

37

4

Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа, сургалтын орчны бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан шинжээч

38

5

Оюутны хөгжил, насан туршийн суралцахуйн бодлогын удирдлага, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 1. МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

39

1

Газрын дарга

40

2

Салбарын төлөвлөлт, нийгмийн түншлэлийн удирдлага зохицуулалт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч  

41

3

Сургалтын хөтөлбөр, агуулга, орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан шинжээч

42

4

Сургалтын байгууллагын хөгжил, салбарын хүний нөөцийн бодлого хариуцсан шинжээч

43

5

Чанарын баталгаажуулалт, үнэлгээний асуудал хариуцсан шинжээч  

44

6

Хосмог сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт, суралцагчийн хөгжлийн асуудал хариуцсан шинжээч

 1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

45

1

Газрын дарга

46

2

Яамны хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч, төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

47

3

Харьяа байгууллагын удирдлагын асуудал хариуцсан шинжээч

48

4

Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 49

5

50

6

Яамны дотоод асуудал, шагнал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

51

7

Жендер, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

52

8

Цахим сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

53

9

Бичиг хэргийн асуудал хариуцсан ахлах зохион байгуулагч

54

10

Яамны санхүүгийн асудуал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн бөгөөд ахлах нягтлан бодогч

55

11

Архивч

56

12

Нярав

57

13

Иргэд олон нийттэй харилцах ажилтан

58

15

 төсөл хөтөлбөрийн нэгдсэн зохицуулалт хариуцсан ажилтан

6.1 Хууль, эрх зүйн хэлтэс

59

1

Хэлтсийн дарга

60

2

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын эрх зүйн асуудал, мэдээллийн сан, тайлагнал хариуцсан ахлах шинжээч

61

3

Яамны болон шинжлэх ухааны эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

62

4

Мэргэжлийн болон дээд боловсролын эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 1. САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

63

1

Газрын дарга

64

2

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцын  санхүүжилт, тайлагналт, бүртгэл хариуцсан ахлах шинжээч бөгөөд төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

65

3

Салбарын төсөв, хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, зохицуулалт, төлөвлөлтийн нэгтгэл хариуцсан ахлах шинжээч

66

4

Төрийн сангийн баталгаажуулалт, дотоод асуудал, шилэн данс хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

67

5

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

68

6

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

7.1 Санхүүгийн хэлтэс

69

1

Хэлтсийн дарга

70

2

Ерөнхий боловсролын салбарын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

71

3

Сургуулийн өмнөх боловсрол, боловсролын удирдлагын байгууллагын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

72

4

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын төсөв, санхүүгийн бодлого, төлөвлөлт, эдийн засгийн шинжилгээ хариуцсан шинжээч

7.2. Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

73

1

Хэлтсийн дарга

74

2

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, зохицуулалт, нэгдсэн мэдээллийн сан, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

75

3

Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

76

4

Сургуулийн өмнөх сургалтын байгууллага, шинжлэх ухааны салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

77

5

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, харьяа байгууллагын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 1. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

78

1

Газрын дарга

79

2

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан шинжээч

80

3

Тэтгэлэгт хөтөлбөр хариуцсан ахлах шинжээч

81

4

Дээд болон мэргэжлийн боловсролын салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

82

5

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

 1. ЦАХИМ БОДЛОГО, СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН ГАЗАР

83

1

Газрын дарга

84

2

Салбарын цахим бодлого, төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

85

3

Салбарын цахим дэд бүтэц, мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, төлөвлөлт, технологийн нэвтрүүлэлт хариуцсан шинжээч

86

4

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын байгууллага, харьяа байгууллагын статистикийн бодлого, төлөвлөлт, шинжилгээ, мэдээллийн сангийн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

87

5

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол, шинжлэх ухаан, инноваци технологийн салбарын статистикийн бодлого, төлөвлөлт, шинжилгээ, мэдээллийн сангийн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

 1. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

88

1

Газрын дарга

89

2

Ерөнхий боловсролын болон дээд боловсрол, харьяа байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, нэгдсэн тайлагналт хариуцсан ахлах шинжээч

90

3

Мэргэжлийн болон сургуулийн өмнөх боловсрол, шинжлэх ухааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

9.1 Дотоод аудитын хэлтэс

91

1

Хэлтсийн дарга

92

2

Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч

93

3

Дотоод аудитор, санхүүгийн хяналт хариуцсан шинжээч

 1. САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

94

1

Газрын дарга

95

2

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан шинжээч

96

3

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

97

4

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

98

5

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

99

6

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

100

7

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

101

8

Зөрчлийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

102

9

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 1. ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

103

1

Газрын дарга

104

2

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан шинжээч

105

3

Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

106

4

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

107

5

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

108

6

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

   

 

---оОо---

 

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд